Magunkról

Tervezési segédlet  

Légszennyező források hatástávolságának becslésére szolgáló műszaki tervezési segédletet készített a Tagozat  Szolnoki Környezetvédelmi Szakcsoportja.  

A programot a

  • légszennyező pontforrások,
  • vonalas források és
  • felületi források

hatástávolságának becslésére lehet használni a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) 2.§. 14. a)-b) pontjaiban meghatározott kritériumok, az MSZ 21457/4: 1980, valamint az MSZ 21459/1, 2:1981 szabványok alapján. 

A pontforrás hatásterületét számító eljáráshoz program tartozik (Nagy Tibor és Légrádi Attila munkája),  amely PC-ken  Windows XP alatt futtatható. 

 A dokumentum itt,  a program itt  érhető el.

Javaslatkérés a Környezetvédelmi Tagozat kitüntetéseire"

Az MMK Környezetvédelmi Tagozata 2012-ben – az elmúlt évekhez hasonlóan – háromféle kitüntetés átadását tervezi:

„A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT” (kisplasztika). Alapítás éve: 2003. A kitüntetést az MMK bármely tagjának javaslata alapján azok a kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú idõn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el. A díj odaítélésérõl 5 tagú kuratórium dönt. Max. díjazható 5 fõ.

„A Környezetvédelmi Mûszaki Felsõoktatásért” kitüntetés (oklevél). Alapítás éve: 2004. Az oklevelet a környezetvédelmi mûszaki felsõoktatásban/szakmérnök képzésben országos szinten elért kimagasló oktatói tevékenységért lehet megkapni. A kitüntetettek személyére a javaslatot a felsõoktatást végzõ intézmények vezetõi adják, a kitüntetések odaítélésérõl az MMK Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége dönt. Évente átlagosan 10-12 oklevél kerül átadásra.

„Környezetmérnöki Diplomadíj pályázat” (oklevél). Alapítás éve: 2006. Az oklevél odaítélésérõl az egyetemek által beküldött diploma-pályázatok értékelése után az MMK Környezetvédelmi Tagozatán belül mûködõ Bizottság dönt. Évente átlagosan 3-5 oklevél kerül átadásra.

A javaslatokat október 30-ig kérjük megküldeni postán, vagy e-mail-ben a következõ címek valamelyikére: dr. Szebényi Imre, 1117 Budapest, Fehérvári út 31. e-mail:szebenyi.imre1@t-online.hu, vagy dr. Fekete Jenõ György, 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94. B.  V.em. 52. e-mail: fekete.jeno1@chello.hu

A javaslathoz kérünk mellékelni egy 8-10 soros laudációt, valamint egy 1-2 oldalas szakmai életrajzot. Az e-mail címre való küldés esetén a biztonság érdekében javasoljuk mindkét e-mail cím használatát.

Dr. Fekete Jenő György 

A 2011. évi díjak átadása 

A kitüntetetteknek 2012. január 20-án ünnepélyes keretek között Barsiné Pataki Etelka, a MMK elnöke, Gilyén Elemér, a Környezetvédelmi Tagozat elnöke (õk ketten a képen) és Dr. Rácz András, a környezet- és természetvédelemért felelõs helyettes államtitkár adta át a Tagozat díjait.

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata 2003-ban alapította a Környezet Védelméért kisplasztika kitüntetést. A díjat az MMK bármely tagjának javaslata alapján azok a kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú idõn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el. A Tagozat Kuratóriuma a beérkezett javaslatokat elbírálta,és 2011-ben a Környezet Védelméért kisplasztika kitüntetést négy mérnök kollégának ítélte oda.

2011-ben a "Környezet védelméért" kisplasztika kitüntetést kapta:

Barcsai Éva Magdolna (Gyõr), aki a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen végzett hidrogeológus  mérnök. Tanulmányait az ELTE Jogi Továbbképzõ intézetében fejelte meg egy jogi szakoklevéllel. A gyõri Vízügyi Igazgatóságnál, majd a Környezetvédelmi Felügyelõségnél több, mint 10 évig részt vett az államigazgatási feladatok szakterületi ellátásában, egyes környezetvédelmi jogszabályok szakmai tartalmának megfogalmazásában. Ezt követõen egy környezetgazdálkodási gazdasági társaság munkatársaként több jelentõs minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszert dolgozott ki és tartott fenn. úttörõ munkát végzett az ipari üzemek építési engedélyhez kötött környezetvédelmi fejezetek összeállításában, a klórozott szénhidrogénnel szennyezett területek tényfeltárási és mûszaki beavatkozási terveinek szakmai kimunkálásában. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja, ahol 2011-tõl a titkári teendõket is ellátja.

Posztumusz kitüntetést kapott Bunyevácz József (Pécs). A Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd környezetvédelmi szakmérnöki oklevelet. Elsõ munkahelyei után 1977-ben a Déldunántúli Tervezõ Vállalatnál helyezkedett el, ahol létrehozta - az országban elsõként – a környezetvédelmi szakosztályt, melynek a vezetõje volt. 1989. végén alapította meg volt munkatársaival a TOTAL Környezetfejlesztési Tervezõ és Szolgáltató Kft-t, melynek elhunytáig ügyvezetõ igazgatójaként dolgozott. Szakmai tevékenysége kiterjedt a területhasználat- és környezethasználat tervezésére, környezeti és környezet-egészségügyi összefüggések vizsgálatára és értékelésére, helykijelölési és környezeti hatástanulmányok készítésére, környezeti hatások modellezésére, a környezeti elemek védelmére, veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére és elhelyezésére. Tudományos tevékenysége során több, mint 50 publikációja jelent meg. Számos, a Környezetvédelmi Minisztérium által finanszírozott projekt témavezetõje és résztvevõje, kísérleti terv és módszertan kidolgozója volt. Részt vállalt az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának munkájában, mint a Környezetvédelmi Szakbizottság titkára. 2006-tól a Pécs-Baranya Megyei Mérnöki Kamara vezetõségi tagja volt.

Dr. Kozma Huba Istvánné (Kecskemét) 1968-ban a Szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett vegyész oklevelet, majd ezt követõen 30 évig egy munkahelyen a MOL Rt-nél, ill. annak jogelõdjeinél dolgozott. Megvalósította az életen át való tanulás gyakorlatát, szakmérnöki oklevelet a korrózióvédelem, a környezetvédelem területén. Laborvezetõként, majd korrózió- és környezetvédelmi üzemi megbízottként a magyar olajipar minden területén elméleti és gyakorlati mérnöki munkát végzett. Szakértõi jogosultságainak birtokában 20 éve vezeti mérnöki irodáját. Foglalkozik az egyes környezeti elemekre ható környezetterhelések vizsgálatával, a hatóságokkal való kapcsolattartás révén engedélyeztetési és egyedi szakértõi feladatok ellátásával. 17 éves múltra visszatekintõ áldozatos munkát végez a környezettudatos nevelést szolgáló, a Curie Alapítvány által szervezett országos és nemzetközi környezetvédelmi tanulmányi versenyek társszervezõjeként is. A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja, a Felügyelõ Bizottság tisztségviselõje. A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának választmányi tagja, a Minõsítõ Bizottságban 6 éve aktívan dolgozik.

Pataki Károly (Budapest) vegyipari gépészmérnöki diplomát, majd környezetvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Dolgozott a Budapesti Vegyimûveknél, a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézetben, az ISOLATIO Szigeteléstechnika Gazdasági Munkaközösségben. 1988 óta vállalkozó, 1993-tól saját Környezetvédelmi és Közegészségügyi Kft-jének ügyvezetõ igazgatója. Szakterületei: a hulladékgazdálkodás, környezeti víz- és talajvédelem, zaj- és rezgésvédelem, levegõtisztaság-védelem. 1989 óta igazságügyi szakértõ, és mint ilyen, a Magyar Mérnöki Kamara tagja. Tagja a Magyar Környezetvédelmi Egyesület Választmányának, a Budapesti Igazságügyi Szakértõi Kamara Környezetvédelmi Szakosztályának, valamint a Magyar Igazságügyi Szakértõi Kamara Környezettudományi Szakbizottságának.

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának elnöksége 2004-ben alapította a „Környezetvédelmi Mûszaki Felsõoktatásért” kitüntetést elismerése és köszönete jeléül azok számára, akik a hazai mérnökképzés és továbbképzés e területén kiemelkedõ munkát végeztek. A kitüntetettek személyére a javaslatot a felsõoktatást végzõ intézmények vezetõi adják, a kitüntetések odaítélésérõl az MMK Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége dönt.

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége az alábbi oktatóknak adományozta a 2011. évi „Környezetvédelmi Mûszaki Felsõoktatásért” kitüntetéseket:

Dr. Ábrahám Ferenc fõiskolai tanár, Eötvös József Fõiskola, Baja
Dr.Bartha László egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém
Dr. Csõke Barnabás egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
Dittrich Ernõ egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Faur Krisztina Beáta tanszéki mérnök, Miskolci Egyetem
Dr.Gruiz Katalin egyetemi docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dr.Heltai György tanszékvezetõ egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gödöllõ
Koltainé, Dr.Pfeiffer Zsuzsanna c. docens, Szent István Egyetem, Ybl Miklós építéstudományi Kar, Budapest
Dr.Markovics Tibor c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron
Dr. Mészáros Róbert adjunktus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapesti Mûszaki és     Gazdaságtudományi Egyetem
Dr.Mucsi Gábor egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem
Dr.Széchy Gábor egyetemi docens, BME, Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar
Dr.Szûcs Edit fõiskolai tanár, dékán, Debreceni Egyetem
Dr.Tóth Péter egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Gyõr

A Környezetvédelmi mûszaki felsõoktatás támogatásáért kitüntetõ oklevelet kap:

Szabics István, a TIT és a MTESZ Bács-Kiskun Megyei Egyesületének igazgatója,  Kecskemét

A Magyar Mérnöki Kamara 2011.évi „Környezetmérnöki Diploma Díj” pályázatán

I. helyezést ért el    Tóth András József okl. környezetmérnök, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szakdolgozatának címe: Gyógyszergyári hulladékvizek fiziko-kémiai kezelése
Témavezetõ: Dr. Mizsey Péter, tanszékvezetõ egyetemi tanár
II. helyezést ért el    Székely István okl. környezetmérnök, Miskolci Egyetem
Szakdolgozatának címe: új generációs reaktív gátak tervezése
Témavezetõ: Dr. Madarász Tamás, egyetemi docens
III. helyezést ért el    Barta Kinga okl. környezetmérnök, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szakdolgozatának címe: Gemenc Béda – Karapancsa  üledékének és talajának foszfor adszorpciója
Témavezetõ: Dr. Szilágyi Ferenc, egyetemi docens

Korábbi kitüntettek névsora


A MMK Környezetvédelmi Tagozata a Magyar Mérnöki Kamara szervezetének része. A tagozat érdekelt mindazon tevékenységekben és intézkedésekben, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének vizsgálata, megelõzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelõzõ állapot helyreállítása. Minden környezeti elemet önmagában is és a többi környezetei elemmel alkotott egységben, az egymással való kölcsönhatások figyelembe vételével kell védeni. A környezeti elemek védelme egyaránt jelenti azok minõségének, mennyiségének és készleteinek, valamint az elemeken belüli arányok és folyamatok védelmét, illetve az azokkal való korszerû és felelõsségteljes gazdálkodást.

* A regisztráció célja a belsõ használatra szánt oldalak hozzáférésének bizotsítása. Ezzel kapcsolatos jelzéseket és kéréseket a webmaster@kvtagozat.hu címre kell küldeni.