Keresés

2013. évi jogszabályok

2013. jan. 1. és dec. 31. között az alábbi környezetvédelmi tárgyú – vagy azzal szorosan összefüggő – jogszabályok jelentek meg:

Az egyes (illetve a módosított eredeti) jogszabályok letölthetők a http://www.mhk.hu/mhknew/index.php?m=0000&p=php_i_online/index

weblapról!

Összeállította:     Tiderenczl József,  BMKK Környezetvédelmi Szakcsoport

 

Magyar                                 Jogszabály száma és címe                                                 Oldal     

Közlöny

száma

 

10.

12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet

Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

834

17.

 

3/2013. (II. 1.) VM rendelet

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

1456

21.

 

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól

1583

2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet

Az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről

1618

28/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

1601

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1602

 

22.

 

32/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1718

 

31.

 

2013. évi V. törvény

A Polgári Törvénykönyvről

2382

 

33.

 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

         2746

 

1094/2013. (III. 4.) Korm. határozat

Az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

3595

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2758

 

36.

 

1094/2013. (III. 4.) Korm. határozat

Az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

3595

 

39.

 

9/2013. (III. 7.) NGM rendelet

A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet módosításáról

4006

 

40.

 

67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

Az építésüggyel és örökségvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

4054

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

4043

69/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

4067

72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

4073

 

 

 

41.

 

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről

4193

42.

 

16/2013. (III. 12.) VM rendelet

 

43.

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

 

 

4288

1125/2013. (III. 13.) Korm. határozat

Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer széles körű használatához szükséges intézkedésekről

4613

 

47.

 

86/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

Az egyes talajvédelmi szakhatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról

6172

19/2013. (III. 21.) VM rendelet

A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről

6333

 

49.

 

87/2013. (III. 25.) Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

6424

 

50.

 

21/2013. (III. 26.) VM rendelet

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet és a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosításáról

6433

51.

 

2013. évi XXVI. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról

6485

52.

 

7/2013. (III. 28.) BM rendelet

A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet módosításáról

6526

 

55.

 

Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

2382

57.

 

2013. évi XXXIV. törvény

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

14652

58.

 

104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

14680

 

 

 

105/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

14688

106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

14688

 

62.

 

1195/2013. (IV. 11.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritás-javaslatokról

49529

75.

 

139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

51150

 

80.

 

40/2013. (V. 24.) VM rendelet

A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

51432

 

84.

 

170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

53025

171/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

53026

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet

A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

53027

43/2013. (V. 29.) VM rendelet

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

53037

 

91.

 

2013. évi LXXIII. törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

54301

 

182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

54354

 

102.

 

214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól

55467

215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról

55469

216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelv szerinti jelentéstételi, önellenőrzési és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények nemzeti jogba való átültetését szolgáló módosításáról

55471

217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

55472

218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

55479

33/2013. (VI. 21.) NFM rendelet

A radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről

55487

 

104.

 

54/2013. (VI. 24.) VM rendelet

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról

55604

 

108.

 

 

 

2013. évi CXIV. törvény

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról

62619

28/2013. (VI. 27.) BM rendelet

A minimális építőipari rezsióradíj 2013. évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

62687

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A vízgazdálkodási tanácsokról

62717

 

113.

 

248/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

63368

249/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

63369

250/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

Egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

63370

115.

 

2013. évi CXXV. törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

63448

 

118.

 

1423/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges intézkedésekről

64042

1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

64043

119.

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

64089

 

126.

 

281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

64797

 

128.

 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

64933

 

136.

 

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

65908

1543/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

65922

 

137.

 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

65975

 

138.

 

311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

66009

 

140.

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

A hulladékjegyzékről

66220

 

141.

 

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának

73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet

Az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

 

 

 

 

146.

 

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

66627

 

151.

 

1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program keretében egyes hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról

66892

 

152.

 

65/2013. (IX. 19.) EMMI rendelet

A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet módosításáról

67072

 

153.

 

336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet

A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

67160

 

156.

 

337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

67438

83/2013. (IX. 25.) VM rendelet

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

67479

84/2013. (IX. 25.) VM rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

67504

 

160.

 

348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

A bioüzemanyagokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

68017

 

163.

Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

68254

166.

 

357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet

A szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

68597

 

170.

 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

73806

 

176.

 

378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

79446

 

199.

109/2013. (XI. 29.) VM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

83419

 

201.

 

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

84026

 

210.

 

119/2013. (XII. 16.) VM rendelet

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

84823

120/2013. (XII. 16.) VM rendelet

A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról

84824

 

211.

 

480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

84884

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

84900

482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

84946

122/2013. (XII. 17.) VM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

84985

 

214.

 

76/2013. (XII. 19.) NFM rendelet

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról

85324

 

216.

 

129/2013. (XII. 21.) VM rendelet

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet és az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosításáról

85837

218.

 

131/2013. (XII. 23.) VM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos módosításáról

86400

132/2013. (XII. 23.) VM rendelet

A vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

86404

1979/2013. (XII. 23.) Korm. határozat

A vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedésekről

86413

 

220.

 

505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

88126

 

 

 

 

221.

 

2013. évi CCXLIX. törvény

Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról

88678

2013. évi CCL. törvény

Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

88682

134/2013. (XII. 29.) VM rendelet

A nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról

88766

135/2013. (XII. 29.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról

88769

222.

 

522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

89113

 

223.

 

527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

89245

528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéstételről

89443

529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

89456

533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól

89477

534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

89480

 

225.

 

558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

89920

136/2013. (XII. 31.) VM rendelet

A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz szabályozásának végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

90290

2053/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz felhasználását segítő egyes kérdésekről

90293

2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

90299