Keresés

Feladat alapú pályázati kiírás

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára 2015. évi feladat alapú pályázati (FAP) kiírás

Javasolt témák:

1. téma: kamarai tagok számára önköltséges szakmai segédletek kidolgozása (Pályázható tagozatonként maximum 250.000,- Ft)

2. téma: jogszabályok felülvizsgálata és módosító javaslatok kidolgozása (Pályázható tagozatonként maximum 300.000,- Ft)

3. téma: új technológia bemutatása (Pályázható tagozatonként maximum 550.000,- Ft. )

•             A pályázatokat a szakmai tagozat elnöke és a témavezető által aláírva, doc vagy pdf formátumban, e-mail útján kell benyújtani az MMK Főtitkárságára (Balogh Orsolya <balogh.orsolya@mmk.hu>).

•             A pályázatok beadási határideje: 2015. június 15. A határidő után, vagy hiányosan beadott pályázatok a 2015. évi periódusban nem fogadhatók be. Hiánypótlásra az arról szóló felhívást követő hét napon belül van lehetőség.

•             Pályázatok elbírálása megtörténik: 2015.július 5-ig

•             A 2015. évi pályázati periódus 2015. november 15-ig tart. A 2015. november 15-ig nem teljesített pályázatok a 2015. évi pályázati periódusból törlésre kerülnek.

A pályázatok elbírálásról, a pályázatban szereplő tagozati tevékenység teljes vagy részleges pénzügyi támogatásáról, majd a teljesítések elismeréséről a FAP Testület előterjesztése alapján az Alelnöki Tanács dönt.


A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt 2015. évi feladat alapú pályázati kiírás

I. A FAP 2015. évi periódusra javasolt pályázati témák

1. tématerület: kamarai tagok számára önköltséges szakmai segédletek kidolgozása (Pályázható összeg tagozatonként maximum 250.000,- Ft)

Javaslat a pályázati felhívás szövegére: „Támogatás igényelhető kamarai tagok számára készítendő szakmai segédletek, útmutatók, eljárásrendi leírások, jogszabály-értelmezések, stb. (a továbbiakban: segédletek) kidolgozásához. Az elkészült segédletet a tagozat elhelyezi a kamara és/vagy a saját honlapján, és írásban (e-mail, hírlevél, stb.) értesíti a tagozat tagjait a segédlet elérhetőségéről. A tagozatnak a segédletet nyomtatott formában csak 3 példányban és 3 db CD-n kell beküldeni az MMK-hoz elbírálás, dokumentálás céljából.”

Az 1. tématerület indoklása: a gyakorló kamarai tagok közül sokan igénylik a könnyen követhető, célirányos „eligazítást” a mindennapi tervezési, ügyintézési, jóváhagyási, stb. folyamatokban. A jó segédlet általában nem nagy terjedelmű, struktúrája könnyen áttekinthető megfogalmazása világos és egyértelmű. Növeli a segédlet értékét, ha a segédlet tárgyához kapcsolódó gyakori kérdésekre is választ ad, illetve bemutatja a többször előforduló problémás helyzeteket. Szerzői jogi kérdések a segédletek kapcsán nem merülnek fel. Szabványból készített segédlet külön eljárás alá esik. Amennyiben szükséges akkor szerzői jogi kérdésekben a Főtitkárság egyeztet.  

2. tématerület: jogszabályok felülvizsgálata és módosító javaslatok kidolgozása (Pályázható összeg tagozatonként maximum 300.000,- Ft)

Javaslat a pályázati felhívás szövegére: „Támogatás igényelhető hatályos jogszabályok felülvizsgálatára, különösen abban az esetben, ha a szakterületen a közeljövőben változás várható. Ajánlott a különböző szintű jogszabályokban meglévő ellenmondások és hiányosságok feltárása, inkoherens rendelkezések és azok következményeinek kimutatása, azoknak a jogszabályi előírásoknak a felkutatása, amelyek megnehezítik vagy ellehetetlenítik a mindennapi mérnöki tevékenységeket. Elvi, illetve normaszöveg szintű módosító javaslatok kidolgozása, a jogszabály-módosítás kamarai kezdeményezése és menedzselése szintén támogatandó tagozati tevékenység”.

A 2. tématerület indoklása: a szakmagyakorló kamarai tagok munkájuk során sokszor szembesülnek túlszabályozottsággal és hiányos szabályozottság is. A kamara céljai között mindig szerepelt a törekvés a mérnöki tevékenység adminisztratív terheinek mérséklésére. A sikeres pályázatok hozzájárulhatnak egy–egy szakterület szabályozási színvonalának növeléséhez, bonyolult eljárások egyszerűsítéséhez.

3. tématerület: új technológia bemutatása (Pályázható összeg tagozatonként maximum 550.000,- Ft. E pályázati cél esetén a pályázható összeg összevonható az 1. témakörhöz rendelttel.)

Javaslat a pályázati felhívás szövegére: „Támogatás igényelhető a tagozat szakterületén kidolgozott és bevezetett új technológiák, azok tervezési gyakorlatának, és a megvalósítás során szerzett tapasztalatainak bemutatására. A pályázat mutasson rá a technológia alkalmazhatóságának feltétekeire, adjon tervezési segédletet a tervezés módszertanára. Tájékoztasson a további részletesebb információkat adó irodalmakról, továbbá röviden ismertesse azokat a már megvalósult mérnöki alkotásokat, melyeknél alkalmazták az új technológiát.”

A 3. tématerület indoklása: az új technológiák a felsőfokú képzés tananyagában is késéssel jelennek meg. A mérnökök többsége ezeket tanulmányai során nem ismerhette meg, ezért ismeretek hiányában nem is alkalmazza. A pályázat ezt az ismerethiányt igyekszik részben figyelem felkeltéssel, részben pedig alkalmazási segédanyagokkal, valamint az irodalmi elérhetőség és a már létrejött alkalmazások bemutatásával pótolni.

II. A pályázatok benyújtásának és elszámolásának rendje

A feladat alapú finanszírozási keretből nem fedezhető költségek

·       a tagozatok működtetésének költségei,

·       a tagozati elnökségi ülésekhez kapcsolódó kiadások,

·       a tagozati tanúsítással összefüggő kiadások,

·       a jogosultsági vizsgáknál felmerülő költségek,

·       a továbbképzésekkel kapcsolatos költségek,

·       a külön megbízás alapján végzett bizottsági munkák, képviseletek költségei,

·       tagozati díjakhoz, elismerésekhez kötődő kiadások,

·       alapítványi támogatások, alapítványi együttműködéssel járó kiadások,

·       nem kamarai szervezésű konferenciákon való részvétel költsége,

·       idegen nyelvű szakmai anyag magyarra való fordítása.

1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

  • A pályázatokat a szakmai tagozat elnöke és a témavezető által aláírva, doc vagy pdf formátumban, e-mail útján kell benyújtani az MMK Főtitkárságára (Balogh Orsolya <balogh.orsolya@mmk.hu>).
  • A pályázatok beadási határideje: 2015. június 15. A határidő után, vagy hiányosan beadott pályázatok a 2015. évi periódusban nem fogadhatók be. Hiánypótlásra az arról szóló felhívást követő hét napon belül van lehetőség.
  • Pályázatok elbírálása megtörténik: 2015.július 5-ig
  • A 2015. évi pályázati periódus 2015. november 15-ig tart. A 2015. november 15-ig nem teljesített pályázatok a 2015. évi pályázati periódusból törlésre kerülnek.

2. A pályázatokkal szembeni tartalmi és formai követelmények

A tagozatok által benyújtott pályázatok minimális tartalma

·       a tagozat neve,

·       a pályázat címe, amelynek konkrétnak kell lenni, és tömören ki kell fejeznie a vállalt feladat lényegét,

·       a vállalt feladat rövid (10-20 soros) leírása, amely tartalmazza a feladat célját, a megvalósítás módját, eszközeit, a feladat elvégzésével létrejövő eredményt, az eredmény hasznosíthatóságát, illetve hasznosságát az MMK tagjai számára; a leírásnak tényszerűnek kell lenni, mellőzni kell az általánosságokat,

·       a feladat teljesítéséhez igényelt támogatási összeg,

·       a feladat teljesítésének határideje,

·       az elvégzett munka hasznosulásának megítélését szolgáló adatlap második oszlopának kitöltése objektív, a FAP Testület részéről ellenőrizhető vállalt információkkal,

·       a témavezető neve, mobilszáma, e-mail címe,

  • a tagozati elnök, mint a teljesítést igazoló neve és elérhetősége.

A pályázatokkal kapcsolatos további peremfeltételek

·       Előnyt jelent, ha a fentieken kívül olyan további információk szerepelnek a pályázatban, amelyek bemutatják a vállalt feladat jelentőségét, hatókörét, kapcsolódásait, stb., illetve elősegítik a pályázat értékeinek megítélését.

·       A vállalt feladat részletes és tételes költségtervének benyújtása további előnyt jelent.

·       A támogatási összegek az MMK aktuális „önköltségi mérnöknap” alapösszege (bruttó 25.000.- Ft.) szerint kalkulálhatók.

·       A tagozat a támogatási összeg terhére alvállalkozót csak abban az esetben bízhat meg, ha az alvállalkozó cég tulajdonosa vagy ügyvezetője mérnöki kamarai tag.

·       A pályázatok elbírálásánál a pénzügyi támogatás nagyságának megállapításában a pályázat célja és tartalma döntő jelentőségű, de a tagozat taglétszáma befolyásolhatja a támogatás mértékét.

  • A tagozatok feladat alapú költségkerete csak a tárgyévben használható fel. A tárgyévben fel nem használt keretösszeg visszakerül MMK költségvetésébe.

3. A támogatott pályázatokkal kapcsolatos eljárásrend

  • A pályázatok elbírálásról, a pályázatban szereplő tagozati tevékenység teljes vagy részleges pénzügyi támogatásáról, majd a teljesítések elismeréséről a FAP Testület előterjesztése alapján az Alelnöki Tanács dönt.

·       Ez ismétlés, az előző pontban már rögzítettük. Az Alelnöki Tanácsnak a pályázatok pénzügyi támogatásáról szóló döntése után kerül sor a támogatási megállapodások aláírása az MMK és a tagozat között.

·       A támogatott pályázat megvalósítása után a teljesítés elismeréséhez és a támogatási összeg kifizetéséhez a következő dokumentumokat kell összeállítani:

o   az elvégzett munka hasznosulásának megítélését szolgáló adatlap pontosítása, az eltérések tételes indoklása

o   mellékletek a beszámolóhoz;

•        a pályázat keretében elkészült szakmai anyagok, melyeket 2 példányban kinyomtatva és bekötve, valamit 2 példányban adathordozón (CD, DVD, pendrive) doc és pdf formátumban kell benyújtani;

•        egyéb dokumentumok (pl. lektori jelentés, továbbképzés jelenléti íve; a pályázati cél elérése érdekében készült fontosabb levelek, stb.);

o   a tagozat elnöksége által kiadott teljesítésigazolás a tagozati elnök aláírásával.

·       A pályázat megvalósításáról szóló beszámoló, a mellékletek és a tagozati teljesítésigazolás benyújtásával egyidejűleg semmilyen számla benyújtására és befogadására nincs lehetőség.

·       A beszámolót, a mellékleteket (köztük a kinyomtatott és bekötött szakmai anyagokat és az adathordozókat) postán kell elküldeni, vagy személyesen kell leadni az MMK Főtitkárságán úgy, hogy 2015. november 16-án-án 14.00 óráig beérkezzen. A beszámoló, egyes mellékeltek és a tagozati teljesítésigazolás e-mail útján is elküldhető az MMK-nak (Balogh Orsolya <balogh.orsolya@mmk.hu>).

    • A FAP Testület a határidőre beérkezett pályázatok bírálatát 2015. november 30-ig elvégzi, és indoklással ellátott javaslatát döntésre az Alelnöki Testület elé terjeszti. A Testület a soron következő ülésén, de legkésőbb 10 napon belül (december 10-ig) hozza meg a döntést. Az elfogadott pályaművek esetében a számla benyújtására a döntést követően december 15-ig van lehetőség.

·       Hiányos teljesítés vagy hiányos dokumentáció esetén a teljesítés elismerésére és a támogatási összeg kifizetésére nincs lehetőség.

·       A teljesítés elismerését követően benyújtott számlák alapján az MMK 15 napon belül elszámolja a tagozattal a támogatási összeget.

·        a szerzők egybehangzó lemondó nyilatkozata alapján a pályázati összeg a tagozat rendelkezésére bocsájtható, amennyiben az a tárgyi évben felhasználásra kerül.

A FAP Testület feladata folyamatosan vizsgálni, hogy a tagok számára hasznosul-e a Kamara általuk finanszírozott tagozati szakmai tevékenysége. E vizsgálathoz szükségesek a pályázható témákhoz kapcsolódó adatlapok. Az eredményes pályázat feltétele az érdemi adatokkal kitöltött adatlap csatolása, amelynek tartalmi vizsgálata a bírálat részét képezi.

A FAP Testület a teljesítést, értékelő lap alapján félévente vizsgálja a finanszírozott feladat hasznosulását. A teljes hasznosulás maximális időtartama kettő év lehet. Az értékelő lapot a harmadik oszlop kitöltésével a vállalt cél teljesültéig évente két alkalommal (okt. 30. és ápr.. 29.) külön felhívás nélkül kell megküldeni az MMK Főtitkárságának. Tárgyévi pályázat esetén az első beküldési határidő a következő év április 29. Az értékelés kamarai szintű elemzését, összesítését. a FAP Testület végzi el, amit az MMK Elnöksége elé terjeszt.

A rendelkezésre álló költségvetés75%-a programfinanszírozásra fordítható. A 25%-ból pedig azok a tagozatok, amelyek a kidolgozott és elfogadott pályaművet szakmai program keretében juttatják el tagjaikhoz a szakmai program finanszírozására támogatásban részesülnek.

**************