Keresés

2006. évi beszámoló

2006. évi beszámoló
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Postacím: 1450 Bp.Pf. 92.      
Tel: 455-7080, Fax: 455-7089
           

A Környezetvédelmi Tagozat elnökétõl

Dr. Kováts Gábor elnök úr
Szõllõssy Gábor ügyvezetõ  igazgató úr részére

Tárgy: A Környezetvédelmi Tagozat  beszámolója a 2007. májusi küldöttgyûlésre az elmúlt egy év fontosabb eseményeirõl

 

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Igazgató Úr!

Az alábbiakban közlöm Tagozatunk beszámolóját az elmúlt évi tevékenységrõl.

Az elmúlt év fontosabb történései

 1. Tagozatunk kiérdemelte az MMK Elnökségtõl a leghûségesebb tagozat címet, kényszer nélkül több, mint 1300 tagunk van. Tavaly május 19-én újraválasztott Elnökságünk, Minõsítõ Bizottságunk nem Budapest centrikus, közülük sokan a megyei kamarák elnökségében is aktívak.  Kéthavonta tartottunk választmányi ülést az ország különbözõ pontjain.
 2. Örvendetes, hogy létrejött a Bács-Kiskun megyei Területi Szakcsoportunk Csuvár Gábor vezetésével.
 3. A Kamarai Törvény Tagozatunk számára hátrányos módosításának megszüntetése érdekében többször tárgyaltunk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal.  Minisztérium és a OKTV Fõfelügyelõség pozitív hozzáállása mellett sem sikerült elintézni az újraszabályozást. Most viszont a KvVM-mel megkötött éves megállapodás után Dr. Benkõ István elkészítette a kormányrendelet tervezetét, mely tárcavéleményezés alatt van. A környezetvédelmi állapotvizsgálatra, felülvizsgálatra, szakértésre vonatkozó rendelettervezetben egységes "szakértõi" kategória szerepel. Elérendõ, hogy az új kormányrendelet összhangot teremtsen az építésüggyel foglalkozó 104/2006. Korm. rendeletben megfogalmazott "sajátos építményfajták" tervezésével, szakértésével való kapcsolatot. Elkerülendõ a kétféle szakértõi kategória, célunk egy egységes, teljeskörû (de esetleg A és B kategóriás) szakértõi rendszer, amelyen belül a Minisztérium által javasolt kategóriák szerepelnek (KÖRNYEZETVÉDELMI szakértõ ° víz, talaj ° levegõ ° hulladék ° zaj, rezgés, TERMÉSZETVÉDELEM (ezen belül 7 kategória), TÁJVÉDELEM).Tagozatunk véleménye szerint felvállaljuk a nem teljesen  mérnöki szakterületekkel kapcsolatos minõsítési munkát, amibe az illetékes természetvédelmi igazgatóságokat vonnánk be "minõsítõ szakértõként".
 4. A Minõsítõ Bizottságunk az OKTV Fõfelügyelõség megbízásából végzi kéthetente a környezetvédelmi szakértõi és felülvizsgálói engedélykérelmek szakmai véleményezését és a határozatok elõkészítését. Örvendetes, hogy évi kb. 500 aktát véleményezünk. Így a szakértõk kötelezõ kamarai tagsága után Tagozatunk létszáma meg fog duplázódni. (Ezúton is elismerés a minõsítõ munkában sokat dolgozó Szebényi Imre, Fekete Jenõ György, Bite Pálné által vezetett bizottságnak és Tóth Zsuzsának az OKTVF határozatok szakszerû elõkészítéséért.) 
 5. A környezetmérnök képzést folytató egyetemekkel kapcsolatunk jó. Tagozatunk választmányi munkájában több egyetemi tanár és oktató aktívan részt vesz.
 6. A "Környezet Védelméért" tagozati kitüntetést színvonalas ünnepség keretében Dr. Persányi Miklós miniszter úr és Dr. Kováts Gábor elnök úr adta át Dr. Major Tibor (Szeged), Dr. Szabó Imre (Miskolc), Bite Pálné dr. (Budapest), Zeke János (Nagykáta) Ugyanezen ünnepségen adtuk át a "Környezetvédelmi Mûszaki Felsõoktatásért" kitüntetéseket 14 fõ részére. Színvonalas elõadást tartott Dr. Somlyódy László akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Mûszaki Egyetem, Dr. Szûcs István rektorhelyettes, Miskolci Egyetem és Dr. Pásztó Péter (aki az elmúlt 30 évben több egyetemen is oktatott)
 7. Szakmai kirándulást szerveztünk hagyományainknak megfelelõen Magyarország legértékesebb, legszebb természeti kincseinek megtekintésére. Ezúttal a Kiskunsági Nemzeti Parkba (Bugac - Lakitelek) látogattunk, ahol Dr. Kállay György igazgató úr és munkatársai mutatták be értékeiket, eredményeiket. (Köszönet a szervezésért Kozma Hubánénak.)
 8. Rendszeresen véleményezzük a különféle környezetvédelmi jogszabályokat. Nagy horderejû környezetveszélyeztetéssel kapcsolatosan állásfoglalást adott Tagozatunk elnöksége. ("Csepeli galvániszap" szennyezés? Botrány!?)
 9. Tagozatunk rendszeresen véleményt mond a környezetvédelmi "zöldhatóságok" munkájáról. Fontosnak tartjuk a mérnöktársadalom figyelmét felhívni és a következõ kormányzati ciklusban is szóvá tesszük: jelentõs deregulációra van szükség, mert a hatósági munkában a jelenlegi létszámnak nem jut kellõ ereje - ideje az érdemi fontos ügyekre. Az elmúlt 10 évben ötszörösére nõtt az ügyiratszám, miközben csak 20 %-kal emelkedett a létszám. Alapvetõen ez az oka a környezetvédelmi - vízügyi tervezõknek és szakértéknek oly sok bosszúságot okozó, lassú ügyintézésnek.

 

Terveink a következõ idõszakra

 1. Elérendõ,hogy a környezetvédelmi szakértõi, tervezõi jogosítványok kiadmányozása teljeskörûen kamarai hatáskörbe visszakerüljön. Felelõs: Gilyén E., Dr. Kling István.
 2. A végzõs környezetmérnök (MSc) hallgatók tanulmányi eredmények, diplomamunkájának elismerésére díjat alapítottunk, mely idén lesz elõször értékelve, kiosztva. Formális kapcsolatfelvétel, együttmûködési megállapodás a környezetmérnök képzést folytató egyetemekkel. Felelõs: Dr. Kárpáti Árpád és egyetemi oktató elnökségi tagjaink.
 3. A "Környezet Védelméért" kitüntetés és a "Környezetvédelmi Mûszaki Felsõoktatásért" kitüntetések odaítélésének elõkészítése és átadási ünnepség megszervezése Felelõs:Dr. Szebényi I., Díjbizottság
 4. Közremûködés a környezetvédelmi jogszabály alkotás folyamatában a KvVM együttmûködési szerzõdésnek megfelelõen. Felelõs: a témától függõen kijelölt elnökségi tag.
 5. Szakmai kirándulás szervezése szeptember hónapban a Hortobágyi Nemzeti Parkba. Felelõs: Frigyer Attila
 6. Véleménynyilvánítás a fontos, közérdeklõdést kiváltó környezeti problémákról és azok megoldásáról, fejlesztési tervekrõl (részben a KvVM együttmûködési szerzõdés szerint). Felelõs: a téma jellegétõl függõen összeállított alkalmi bizottság vagy személy.
 7. Fenti munkaprogram végrehajtása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében minimum negyedévente tartunk elnökségi-választmányi ülést. Felelõs: Gilyén Elemér
 8. Minõsítések folyamatos végzése az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség igénye szerint. A törvényi szabályozástól függõen, illetve annak megfelelõen fel kell készülnünk a kamarai jogosítványokkal kapcsolatos "vizsgáztatásokra".
  Felelõs: Minõsítõ Bizottság elnöke és tagjai.
  Megoldandó a minõsítési/vizsgáztatási munka díjazása, mert évi 500 ügyirat elintézése társadalmi munkában már meghaladja erõnket, tûrõképességünket.
 9. A 103/2006. Korm. rendelet szerinti kötelezõ továbbképzés lebonyolításában való közremûködés. Tagozatunk erõssége, hogy Választmányunk tagja 5 egyetem oktatója és 6 "zöldhatóság" vezetõ beosztású köztisztviselõje.
 10. Befejezendõ a Kv. tagozati honlap. Megszervezendõ ennek folyamatos frissítése. Felelõs: dr. Bezegh András és besegít Frigyer Attila

Tagozatunk nevében ezúton is köszönjük az MMK és BPM Kamara elnökségének, munkatársainak segítségét, munkáját.

Budapest, 2007. április 27.

Tisztelettel:
Gilyén Elemér