Keresés

2007. évi beszámoló

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Postacím: 1450 Bp.Pf. 92.
Tel: 455-7080, Fax: 455-7089
Környezetvédelmi Tagozat Elnökétõl

Dr. Kováts Gábor elnök úr
Szõllõssy Gábor fõtitkár úr részére

Tárgy: A Környezetvédelmi Tagozat beszámolója a 2008. május 17-i küldöttgyûlésre az elmúlt egy év fontosabb eseményeirõl

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Fõtitkár Úr!

Az alábbiakban közlöm Tagozatunk beszámolóját az elmúlt évi tevékenységrõl.

Az elmúlt év fontosabb történései

 1. Tagozatunk kiérdemelte az MMK Elnökségtõl a leghûségesebb tagozat címet, kényszer nélkül több, mint 1300 tagunk van.Elnökségünk, Minõsítõ Bizottságunk nem Budapest centrikus, közülük sokan a megyei kamarák elnökségében is aktívak. Kéthavonta tartottunk választmányi ülést az ország különbözõ pontjain.
 2. Örvendetes, hogy létrejött a Bács-Kiskun megyei Területi Szakcsoportunk (Csuvár Gábor vezetésével) és szervezés alatt van Baranya megyei, BAZ megyei, Szolnok megyei, Csongrád megyei, Gyõr-Moson-Sopron megyei, Vas megyei, Veszprém megyei, Fejér megyei és Pest megyei szakcsoportunk.

Tagozatunk "bázisa" a környezetmérnök oktatást folytató városok és a KTV Felügyelõségek székhelyein van.

 1. A Kamarai Törvény Tagozatunk számára hátrányos módosításának megszüntetése érdekében többször tárgyaltunk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal. Minisztérium. A karácsony elõtti napon elfogadott 378/2007. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, visszakerült a Mérnöki Kamarához a környezetvédelmi szakértõk, tervezõk minõsítésének joga, kötelezõ kamarai tagság mellett.

Ebbõl adódóan várható kb. 500 fõs kamarai taglétszám növekedés.

 1. A 378/2007. Korm. rendelet szerint víz- talaj; * hulladék; * levegõ; * zaj rezgés szakértõi kategóriák lesznek, ami tükrözi Tagozatunk szakmai véleményét. Ugyanakkor a 104/2006. Korm. rendelet szerinti, un. "sajátos építményfajta" tervezõi kategóriával végezhetõ feladatok számunkra - jogszabályi ellentmondások miatt - értelmezhetetlen. Ezért Dr. Erdey György államtitkár úrhoz fordultunk a Dr. Kling István munkacsapata által összeállított javaslattal, kérve a KvVM elvi állásfoglalását. Ennek megérkezése a napokban várható, melyet a 19 megyei kamara, valamint a 10 KTV Felügyelõség részére meg fogunk küldeni az egységes joggyakorlat érdekében.
 2. A Minõsítõ Bizottságunk az OKTV Fõfelügyelõség megbízásából végezte kéthetente a környezetvédelmi szakértõi és felülvizsgálói engedélykérelmek szakmai véleményezését és a határozatok elõkészítését. Örvendetes, hogy évi kb. 400 aktát véleményeztünk. (Ezúton is elismerés a minõsítõ munkában sokat dolgozó Szebényi Imre, Fekete Jenõ György, Bite Pálné által vezetett bizottságnak és Tóth Zsuzsának az OKTVF határozatok szakszerû elõkészítéséért.)
 3. A környezetmérnök képzést folytató egyetemekkel kapcsolatunk jó. Tagozatunk választmányi munkájában több egyetemi tanár és oktató aktívan részt vesz.

Mándy András javaslatára a jövõben 1,5 "továbbképzési kreditponttal" fogja honorálni a Kamara a diplomamunkák konzulenseit.

 1. A "Környezet Védelméért" tagozati kitüntetést színvonalas ünnepség keretében Kovács Kálmán KvVM államtitkár úr és Dr. Kováts Gábor elnök úr adta át Bartus Tibor (Dunaharaszti), Gerencsér Tivadar (Gyõr), Dr. Dulovics Dezsõ (Budapest), Dr. Kárpáti Árpád (Veszprém) részére.

Ugyanezen ünnepségen adtuk át a "Kürnyezetvédelmi Mûszaki Felsõoktatásért" kitüntetéseket 7 fõ részére.

Színvonalas elõadást tartottak: Dr. Kárpáti Árpád, Dr. Barótfi István (Szt. István Egyetem), Dr. Szlávik János (Corvinus Egyetem) professzor urak.

Elsõ alkalommal adtuk át a "Diplomadíjakat" Huj Mónika (Pannon Egyetem), Szabó Tamás (Miskolci Egyetem), Ablonczy Zita (Gödöllõi Egyetem) részére. Köszönet az ötletadó Dr. Kárpáti Árpádnak.

 1. Hagyományainknak megfelelõen Magyarország legértékesebb, legszebb természeti kincseinek megtekintésére szakmai kirándulást szervezünk. Szeptemberben a Hortobágyi Nemzeti Parkba látogattunk, ahol Gencsi Zoltán igazgató úr és munkatársai mutatták be értékeiket, eredményeiket. (Köszönet a szervezésért Frigyer Attilának.)
 2. A KvVM kérésére rendszeresen véleményezzük a különféle környezetvédelmi jogszabályokat. Nagy horderejû környezetveszélyeztetéssel kapcsolatosan kérik szakmai véleményünket.
 3. Tagozatunk rendszeresen véleményt mond a környezetvédelmi "zöldhatóságok" munkájáról. Fontosnak tartjuk a mérnöktársadalom figyelmét felhívni és a következõ kormányzati ciklusban is szóvá tesszük: jelentõs deregulációra van szükség, mert a hatósági munkában a jelenlegi létszámnak nem jut kellõ ereje - ideje az érdemi fontos ügyekre. Az elmúlt 10 évben ötszörösére nõtt az ügyiratszám, miközben csak 20 %-kal emelkedett a létszám. Alapvetõen ez az oka a környezetvédelmi - vízügyi tervezõknek és szakértéknek oly sok bosszúságot okozó, lassú ügyintézésnek.
 4. Tagozatunk nevében Miháltz Pál professzor úr véleményezte a környezetvédelmi továbbképzési programokat. Az indulóévhez képest örvendetesen sok továbbképzés volt.
 5. Fontos "nemzetközi" (magyar - magyar) környezetvédelmi tagozati kapcsolatfelvétel volt Erdéllyel (Székelyudvarhely, Csíkszereda) Kozma Hubánénak köszönhetõen. Szorgalmazzuk a Felvidéki és Kárpátaljai kapcsolatfelvételt is.

Terveink a következõ idõszakra

a.)    Tagozatunk 2008. évi kiemelt feladata a területi szakcsoportok újjászervezése. (mielõtt a környezetvédelmi szakértõk kötelezõ tagságát megszüntették volna, élõ szakcsoportjaink és regionális minõsítõ albizottságaink voltak). Felelõs: valamennyi választmányi tag

b.)    A 103/2006. Korm. rendelet szerinti kötelezõ továbbképzés un. szabadon választott szakmai részét a területi szakcsoportoknál szervezett "klubdélutánokkal" tervezzük megoldani. Ezek 2 kreditet érnének és három témakör lenne:

-         egy elméleti elõadás

-         egy aktuális környezetvédelmi rendeletértelmezés,

-         egy-két kiemelkedõ környezetvédelmi terv/létesítmény bemutatása.

(Ehhez segítséget ad, hogy Tagozatunk választmányában 5 egyetemi oktató és 6 "zöldhatósági" vezetõ van.) Idõütemezés: kb. 45-45 perces elõadásokkal és "kerekasztal" megbeszélésekkel, délután 16 órától 20 óráig lebonyolítható lenne.

c.)    A résztvevõknek csak költségtérítést kéne fizetni, ami kb. 5000 Ft/fõ. Ezzel Kamaránk "szolgáltató" szerepét erõsítenénk és fiatal mérnökeinknek sem kéne drága "wellness" programokon megszerezni a továbbképzési kreditpontokat. Felelõs: valamennyi választmányi tag

d.)    A "Környezet Védelméért" kitüntetés és a "Környezetvédelmi Mûszaki Felsõoktatásért" kitüntetések és a "Diplomadíjak" odaítélésének elõkészítése és átadási ünnepség megszervezése Felelõs:Dr. Szebényi I., Díjbizottság

e.)    Közremûködés a környezetvédelmi jogszabály alkotás folyamatában a KvVM együttmûködési szerzõdésnek megfelelõen. Felelõs: a témától függõen kijelölt elnökségi tag.

f.)      Szakmai kirándulás szervezése szeptember hónapban a Büki Nemzeti Parkba. Felelõs: Mándy András

g.)    Véleménynyilvánítás a fontos, közérdeklõdést kiváltó környezeti problémákról és azok megoldásáról, fejlesztési tervekrõl (részben a KvVM együttmûködési szerzõdés szerint). Felelõs: a téma jellegétõl függõen összeállított alkalmi bizottság vagy személy.

h.)    Fenti munkaprogram végrehajtása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében minimum negyedévente tartunk elnökségi-választmányi ülést. Felelõs: Gilyén Elemér

i.)      Megoldandó a minõsítési/vizsgáztatási munka díjazása, mert évi 500 ügyirat elintézése társadalmi munkában már meghaladja erõnket, tûrõképességünket.

j.)      A Kv. tagozati honlap bõvítése és folyamatos frissítése megoldandó. Felelõs: dr. Bezegh András és besegít Frigyer Attila

Tagozatunk nevében ezúton is köszönjük az MMK és BPM Kamara elnökségének, munkatársainak segítségét, munkáját.

Budapest, 2008. április 16.

Üdvözlettel:

Gilyén Elemér