Keresés

Tagozati díjátadó ünnepség

V. Németh Zsolt államtitkár, Barsiné Pataki Etelka MMK elnök és Parragh Dénes, a Környezetvédelmi Tagoat elnöke (Foto:Szabó Balázs)

Az MMK Környezetvédelmi Tagozat Díjátadó Ünnepsége, 2017. január 19.

„Környezet Védelméért” kitüntetést az MMK Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége 2003-ban alapította. A Frigyer Barbara iparművésznő által készített kisplasztikát azok a kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el. 

Bátor Gergő, a Pannon Egyetem volt hallgatója átveszi kitüntetését.  (Foto:Szabó Balázs)
Az Elnökség döntése alapján 2016-ban három kollégánk kapta meg a kitüntetést: Dr. Hornyák Margit, Dr. Nagy Tibor  és Uramné Lantai Katalin. „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” oklevelet az MMK Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége Dr. Aleksza László docens, Dr. Szakácsné Dr. Földényi Rita docens és Dr. Szakál Pál egyetemi tanár részére télte oda. A „Környezetmérnöki Diplomadíj”-at az egyetemek által beküldött diploma-pályázatok értékelése után a Bizottság döntése alapján 2016-ben hárman kapták meg: Bátor Gergő, a Pannon Egyetem, konzulense Dr. Kovács Tibor,  Fekete Gergő a Szent István Egyetem, konzulense Dr. Czinkota Imre és Osváth Kristóf a Miskolci Egyetem volt hallgatója. Konzulense Dr. Szűcs Péter volt.

Dr. Hornyák Margit 1974-ben kapott vegyészmérnöki és mérnök-tanári diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Egyetemi doktori címét kémia-technológia szaktudományból szerezte. Néhány év ipari tevékenység után 1981-től 16 évig dolgozott az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságon különböző beosztásokban. Nevéhez fűződik a felügyelőség teljes körű szakmai (vízvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, veszélyeshulladék-gazdálkodási, továbbá laboratóriumi) tevékenységének irányítása. Ezt követően a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban, ill. jogelődjeinél a hulladékgazdálkodás szabályozórendszerének teljessé tételét, az országos és a hét statisztikai régióra vonatkozó hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, valamint a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer kialakítását tűzte ki feladatául. Mint főosztályvezető tevékenységét alapvetően meghatározta hazánk EU csatlakozásának előkészítése. Rendszeres oktatói tevékenységet folytat több egyetemen. 16 éve a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági és Élelmiszer-tudományi Karon a környezetgazdálkodási agrármérnökök számára alap- és mesterszakon magas színvonalú oktató és kutatómunkát végez. Közel száz hazai és külföldi publikációval rendelkezik, a Hulladékgazdálkodás c. tankönyv, a Hulladékgazdálkodási Kézikönyv, valamint a Környezettechnika c. kiadványok is fémjelzik szakmai munkáját. Jelenleg nyugdíjas, de továbbra is aktív, önálló szakértői tevékenységet végez a környezetvédelem különböző szakterületein. A Győr-Moson-Sopron megyei Mérnöki Kamara tagja.

Dr. Nagy Tibor 1977-ben diplomázott okleveles vegyészként a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen környezetvédelmi szakmérnök képesítést szerzett. 1990-92 között doktori tanulmányokat folytatott a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, disszertációját a „Városi levegő közlekedés eredetű illékony szénhidrogén tartalmának vizsgálata” címmel írta. A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség alapító tagja, 1990-től dolgozik a Felügyelőségnél, ill. jogutód szervezeteinél. 1994-től a Levegőtisztaság-védelmi és Zajellenőrzési Osztály vezetője. Nevéhez fűződik a légszennyező források hatásterületének becslése számítógépes program, melyet ingyenesen bocsátott minden szakember rendelkezésére. Az elmúlt négy évben is folyamatosan fejlesztett, ezzel nagy segítséget nyújtott a légszennyező források engedélyeztetésével foglalkozó mérnököknek. A környezetvédelmi továbbképzés keretében „Légszennyező források közvetlen hatástávolságának becslése” címmel tartott előadásokat több megyében. Munkáját mindig nagy pontossággal, precizitással végezte. Szakértelmét és több éves tapasztalatát szívesen osztotta meg munkatársaival, a környezetvédelmi szakmérnök képzés keretében pedig előadóként a felsőoktatási intézmények hallgatóival. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara tagja.

Uramné Lantai Katalin 1985-ban végzett Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen okleveles kohómérnökként, majd ugyanott okleveles környezetvédelmi szakmérnök végzettséget szerzett. 23 éven keresztül az Észak-magyarországi környezetvédelmi hatóságnál dolgozott, ebből 15 éven keresztül a Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály vezetője volt. Jelenleg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságán projekt menedzser. Kiemelkedő tevékenységet folytatott az észak-magyarországi régió levegőminőség javulása érdekében, melyet állami kitüntetéssel is jutalmaztak. Szakértői jogosultságot 2007-ben szerzett, mely környezetvédelmi felülvizsgálatra, továbbá levegőtisztaság-védelemmel, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szakértői tevékenységre jogosította. Az oktatásban is aktívan tevékenykedik. 2005 óta a Miskolci Egyetem záróvizsga bizottságban tevékenykedik külső tagként. Közreműködik a diplomadolgozatok és TDK dolgozatok készítésében részben konzulensként, részben bírálóként. Levegővédelmi szakterületen 9 szakértői tanulmányt készített, több külföldi publikációt és hazai cikket jelentetett meg. Rendszeresen tart szakmai előadásokat. Két éve a Miskolci Egyetem doktori iskolájában sikeres abszolutóriumot tett, a disszertációjával kapcsolatos műhelyvita sikeresen zárult. Doktori védése a napokban várható. Széleskörű környezetvédelemmel kapcsolatos aktivitásával, kiemelkedő mérnöki munkájával segíti a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége munkáját is. A Borsod Megyei Mérnöki Kamara tagja.

A „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” oklevelet 2004-ben alapította a Tagozat Elnöksége. A kitüntetést a környezetvédelmi műszaki felsőoktatásban, szakmérnök képzésben országos szinten mutatott kimagasló teljesítményért lehet megkapni. A felsőoktatásban résztvevő intézmények vezetői által beküldött javaslatok alapján az MMK Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége a következő három oktatónak ítélte oda a kitüntetést:

Dr. Aleksza László  a Szent István Egyetem docense, a Környezettudományi Intézet igazgatója, illetve az intézethez tartozó Környezettechnológia és Hulladékgazdálkodási Tanszék vezetője. Kutató, fejlesztő munkáját a komposztálás területén kezdte, és ennek eredményeként 7 szabadalmat, illetve szerzői jogvédelem alatt álló technológiát dolgozott ki. Létrehozta a Biohulladék című folyóiratot, nevéhez fűződik a Komposztálás elméleti és gyakorlati alapjai című könyv elkészítése is. Fontos szerepet játszott a Magyar Minőségi Komposzt Társaság létrehozásában, melynek alapítása óta ügyvezető igazgatója. Az European Compost Network elnökségi tagja. Számos kutatási, fejlesztési pályázatban volt projektvezető. Gyakorlati ismereteit hasznosítja az egyetemi oktató munkájában, számos tantárgy felelőseként és előadójaként vesz részt mind a BSc, MSc és a doktorképzésben. Fontosabb tantárgyai: a Környezettechnológia biológiai módszerei, a Hulladékgazdálkodás, minősítés, valamint a Szennyvíztisztítás alapjai, mely tantárgyakat magyar és angol nyelven egyaránt oktatja. Gyakorlati szakterületének megfelelően számos mérnökhallgató szakdolgozatának és diplomamunkájának témavezetője, és több PhD hallgató doktori munkájának elkészítését irányítja. Több európai egyetemmel is kapcsolatban áll, számos országban, így Lengyelországban, Spanyolországban, Oroszországban is komposztüzemek létrehozásában vesz részt. Ezen munkálatokba hallgatóit is sikerrel bevonja. Szakirodalmi tevékenysége felöleli az egyetemi oktatói munka során szerzett szakmai tapasztalatait is.

Dr. Szakácsné Dr. Földényi Rita egyetemi docens 1993. óta aktívan részt vesz a Pannon Egyetemen folyó környezetvédelmi képzésben, így a környezetmérnökök, környezettan tanárok, környezetkutatók és vegyészmérnökök oktatásában. Az utóbbi években más szakokon is ellátja az egyéb, így a biomérnöki területhez tartozó posztgraduális képzést is. Kezdeményezésére jött létre a Pannon Egyetem és göttingeni Főiskola közötti  megállapodás, melynek köszönhetően több magyar diák is Göttigenben készíthette diplomadolgozatát. 2010 és 2015 között a Környezettudományi Intézet Erasmus felelőse volt, 2013 –tól a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola titkára. 2014-ben kezdte meg a „Víz- és szennyvízkezelő rendszer-üzemeltető” szakemberképzés alapításával és elindításával kapcsolatos feladatait., és szakvezetése alatt indult el a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán a képzés. Ezen szakokon és képzési területeken a szervezés mellett több tárgyat is oktat, melyek közül kiemelkedőek a Vízkezelés, a Hulladékgazdálkodás, a Környezetvédelmi technológiák és a Talajremediáció kurzusok. Témavezetőként 28 tervezési feladat, 26 szakdolgozat, 110 diploma- és 4 doktori dolgozat sikeres megvédése fűződik a nevéhez. Hallgatói szép eredményeket értek el az OFKD-n, az OTDK-n, ITDK-n valamint az Ipar a Környezetért Alapítvány diplomamunka pályázatán.

Dr. Szakál Pál egyetemi tanár a Mosonmagyaróvári Széchenyi István Egyetem Víz és Környezettudományi Tanszékének volt vezetője több, mint negyven éve kiemelt kutatási és oktatási területének tartja a környezetvédelmet. A negyven év alatt jelentős számú publikációban, könyveiben, egyetemi jegyzeteiben foglalta össze a környezetvédelem területén bizonyított kutatási eredményeit. Az eredmények a gyakorlati életben is hasznosultak, egyrészt több szabadalom született, másrészt a hallgatók az első kézből kapott ismereteket saját munkáik során hasznosították. Hazai és nemzetkőzi szinten is elismert tudományos eredményekkel rendelkezik. Kutató munkájába rendszeresen bevonta hallgatóit is., akik tudományos diákköri munkákban, diplomadolgozatokban, PhD dolgozatokban foglalkoztak az aktuális fejlesztési eredményekkel, környezetvédelmi és környezetgazdálkodási kérdésekkel. Szakmai irányításával valósult meg Mosonmagyaróváron a környezetgazdálkodási agrármérnöki  képzés BSc és MSc szinten. Kapcsolatokat teremtett a környező országok egyetemeivel, hallgatói rendszeresen részt vettek ezen egyetemek tudományos szakmai rendezvényein. Oktatói munkáját a tanszékvezetői munka leadása után ma is magas szinten folytatja.   

Az okleveleket Szalai Katalin grafikusművész készítette.

A „Környezetmérnöki Diplomadíj” odaítéléséről az egyetemek által beküldött diploma-pályázatok értékelése után az MMK Környezetvédelmi Tagozatán beül működő Bizottság tett javaslatot. A Bizottság döntése alapján 2016-ben három díjat adtunk ki:

Kiemelt díjazásban részesültek:

Bátor Gergő, a Pannon Egyetem volt hallgatója, „Szkenner alapú nyomdetektor elemző rendszer kifejlesztése és összehasonlítása hagyományos optikai mikroszkópos módszerrel” című diplomadolgozatával. Konzulense Dr. Kovács Tibor volt.

Fekete Gergő a Szent István Egyetem volt hallgatója, „Aceton szennyezés környezetvédelmi problémájának megoldása” című diplomadolgozatával. Konzulense Dr. Czinkota Imre volt.

és Osváth Kristóf a Miskolci Egyetem volt hallgatója „A háromfázisú vízföldtani rendszer izotóphidrológiai vizsgálata egy Duna-Tisza közi mintaterületen” című diplomadolgozatával. Konzulense Dr. Szűcs Péter volt.

Gratulálunk minden kitüntetettnek!

Az ünnepség második felében érdekes előadásokat hallottunk két kitüntetett kollégától.

Dr. Szakál Pál „Réz- és cinktartalmú hulladékok hasznosítási lehetőségei”, Uramné Lantai Katalin „Szmoghelyzetelemzés az Észak-Magyarországi régióban” címmel tartott előadást

Budapest, 2017. január 19.

Dr. Fekete Jenő György