Keresés

Tagozati ügyrend

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMAI TAGOZATA
ÜGYREND
2010.
A tagozati ügyrend a Magyar Mérnöki Kamara Országos Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: OszMSz) a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráról szóló 1996, évi LVIII. Törvény), továbbá az 1997. január 11-én elfogadott Alapszabály 3.2.2 a) és 3.3.2 pontjai alapján és vonatkozó előírásainak figyelembevételével készült.
A tagozati ügyrend szövegében a törvény, az Alapszabály és az OszMSz vonatkozó kivonatai a következők szerint különböztethetők meg:
(T) betűjel és normál betűtípus* a törvény szövege,
(A) betűjel és ferde betűtípus* az Alapszabály szövege,
(Sz) betűjel és vastag betűtípus* az OszMSz szövege (az OszMSz szerinti számozást zárójelben közöljük)
(Ü) betűjel és helvetica betűtípus* a tagozati ügyrend szövege.
         * a betűtípus a jelen változatban nem jelenik meg.
1.   A SZAKMAI TAGOZAT (3.8.1)
(A)     A szakmai tagozat a közös szakterületi érdekeltségbe tartozó mérnökök országos szervezeti egysége.
(Sz)    A/ A szakmai tagozat nem önálló jogi személy, közigazgatási határozatot nem hozhat.
B/     A tagozat működésének felügyeletét és szakkérdéseken kívüli irányítását a Magyar Mérnöki Kamara Elnöke látja el.
C/     A szakmai tagozat „nyilvántartott" tagsággal rendelkezik, amiből a taglétszám megállapítható.
2.    ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
(T) 18.§ (1) A szakmai tagozatok létrehozásáról, működéséről és feladatairól az országos Alapszabályban kell intézkedni. A tagozat első ülésén Elnököt választ.
(2) A kamara tagja egyidejűleg több szakmai tagozatnak is tagja lehet.
(3) A szakmai tagozat működését és feladatait érintő Alapszabály-módosítás előtt ki kell kérni a szakmai tagozat véleményét.
(4) A szakmai tagozatok véleményezési és egyetértési joggal rendelkeznek, amely a kamarai á11ásfoglalások előkészítése során az érintett szakmai tagozattól nem vonható el, véleményüket a kamara állásfoglalásában képviselni köteles.
(5) Több érintett szakmai tagozat eltérő véleménye esetén az országos kamara Elnöke vagy az általa kijelölt tisztségviselők a tagozatokkal történt egyeztetés és egyetértésük alapján alakítják ki a kamarai állásfoglalását.
(6) Az országos kamara szakmai állásfoglalásától a területi kamarák nem térhetnek el.
3.    A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMAI TAGOZATA
3.1 A szakmai tagozat neve:
(Ü) Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata (továbbiakban: tagozat),
-         angolul :  Environmental Section of the Hungarian Chamber of Engineers,
-         németül : Umweltschutz Sektion der Ungarischen Ingenieur Kammer,
-         rövidítése : MMK Környezetvédelmi Tagozata.
3.2 A tagozat postai címe
(Ü) 1094. Budapest, IX. Angyal utca 1-3.
3.3 A tagozat szakmai érdekeltségi területe:
(Ü) A tagozat érdekelt mindazon tevékenységekben és intézkedésekben, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének vizsgálata, megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. Minden környezeti elemet önmagában is és a többi környezetei elemmel alkotott egységben, az egymással való kölcsönhatások figyelembe vételével kell védeni. A környezeti elemek védelme egyaránt jelenti azok minőségének, mennyiségének és készleteinek, valamint az elemeken belüli arányok és folyamatok védelmét, illetve az azokkal való korszerű és felelősségteljes gazdálkodást.
A szakterület csoportosítása:
3.3.1. Levegő védelme.
3.3.2. Vizek mennyiségi- és minőségi védelme.
3.3.3. Földkéreg- és talajvédelem.
3.3.4. Hulladékok káros hatásai elleni védelem.
3.3.5. Zaj és rezgés elleni védelem.
3.3.6. Sugárzások káros hatásai elleni védelem.
3.3.7. természetvédelem (élővilág-védelem).
3.3.8. Területfejlesztés és épített környezet védelme.
3.3.9. Minden olyan tevékenység, amely a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések közé sorolható.
3.4 A tagozat illetékességi területe.
(Ü) Magyarország közigazgatási területe.
3.5 A tagozat pecsétje:
(Ü) A tagozat pecsétje az országos kamara pecsétjének a tagozat nevével kiegészített változata.
3.6 A tagozat rész-szervezetei:
(Ü )     - szakterület szerint a szakosztályok,
- földrajzi illetékességi terület szerint a szakcsoportok.
4.   A TAGOZAT FELADATAI (3.8.2)
(A) A szakmai tagozat feladata az országos kamara Alapszabályának 2. pontjában megfogalmazott, a tagozat szakterületét érintő feladatok ellátására:
a ) a tervezői és szakértői jogosultság elbírálásához és a névjegyzékbe vételéhez szükséges szakmai véleményadás és a véleményadás ügyrendjének, valamint irányelveinek kezdeményezése.
b) módszertani útmutatók, segédletek, irányelvek kidolgozásának kezdeményezése,
c) a szakmai illetékességüket érintő felsőoktatási képzési, illetve továbbképzési céloknak és azok tartalmának, a képesítési követelményeknek véleményezése,
d) közreműködés a - szakmai illetékességüket érintő - műszaki szabályozási, szabványosítási, akkreditálási és minőségügyi tevékenységben,
e ) közreműködés a mérnöki tervezői, illetve szakértői tevékenység minőségbiztosítási rendszerének kialakításában,
f ) közreműködés a szakterületet érintő, a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeinek kidolgozásában,
g ) közreműködés a fiatal mérnökök szakmai gyakorlati képzésének szervezésében,
h ) a mérnökök tájékoztatása a Mérnök Újságon keresztül,
i) együttműködés szakmai kérdésekben a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel, más kamarákkal,
j) közreműködés a tagozat szakterületeit érintő -jogszabályok alkotása, program elfogadása, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló - előterjesztések esetében a kamara véleményének kialakításában, különösen a jogosultságokkal kapcsolatos jogszabályok esetében,
k) közreműködés a végzős egyetemi és főiskolai hallgatók részére diplomadíjak kitűzésében, odaítélésében,
l ) tervpályázathoz bíráló bizottsági tagok delegálása,
m ) figyelemmel kíséri a tagozat szakterületén, a mérnöki etika érvényesülését és a szakterület, illetve tagság erkölcsi, anyagi elismertségét, szükség esetén észrevételt, illetve ajánlásokat tesz az országos kamara etikai bizottsága, illetve Elnöksége felé.
(Sz) n) Ügyfélszolgálatot és szaktanácsadást biztosíthat tagjai részére, ennek időpontját és helyét a Mérnöki Újságban meghirdeti,
o) a szakterületi fiatal mérnökök részére a mesteriskola megszervezése és működtetése, a kamara mesteriskolai szabályzata szerint.
p) a kamarai környezetvédelmi jogosítványokkal kapcsolatos vizsgáztatás és szakmai továbbképzés szabályozása.
-         (Ü) r) a tagozat a fenti általános feladatokon túl a következő szakmai tevékenységet látja el:
-         a környezetvédelmi ismeretek terjesztésének és gyakorlati alkalmazásának elősegítése az igazgatás, kutatás, fejlesztés, tervezés, kivitelezés, termelés, szolgáltatás és az oktatás területén,
-         a társadalom (és különösen a mérnökök) környezeti felelősség tudatának fejlesztése,
-         a környezeti veszélyforrások feltárása és azok mérséklésének előmozdítása,
-         a környezetpolitikai döntések kezdeményezése illetve ilyen kérdések döntés előtti véleményezése,
-         kapcsolattartás más érdekképviseleti szervezetekkel és hatóságokkal,
-         igény szerinti véleményezés és javaslattétel az igazságügyi műszaki szakértők környezetvédelemmel foglalkozó tagjaival kapcsolatban,
-         hazai és nemzetközi környezetvédelmi pályázatok kiírásának kezdeményezése,
-         tagok delegálása környezetvédelmi pályázatokat bíráló testületekbe.
5.   A TAGOZAT SZERVEZETE (3.8.4)
(Ü) A szakmai tagozat szervezeti felépítése:
-         tagozati taggyűlés,
-         elnök
-         Elnökség
-         Minősítő Bizottság
-         további létrehozható szervezeti egységek: szakosztály, területi szakcsoport, egyéb bizottság(ok).
Sz ) B/ Az Elnökség feladata és hatásköre:
5.1 A tagozati taggyűlés (3.8.5)
(A) a) A tagozati taggyűlés hatáskörébe tartozik:
-         az elnök,
-         az Elnökség,
-         a Minősítő Bizottság és annak területi elosztása.
b) A tagozat igény szerint, de legalább 4 évente egyszer teljes, országos tagozati taggyűlést tart.
c) A választott személyek megbízatásának időtartamáról a taggyűlés dönt,
(Sz) a/ A tagozati taggyűlésre a meghívót illetve a meghirdetést a napirend megjelölésével - legalább 15 nappal korábban - kell megküldeni.
B/ A taggyűlésre meg kell hívni az országos kamara Elnökségének képviselőjét.
C/ A taggyűlés határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a megjelent.
D/ A tagozat a taggyűlést megelőzően jelölő bizottságot hoz létre. A jelölő bizottság tesz javaslatot az elnök személyére, a tagozati Elnökségre és a bizottsági tagokra. A taggyűlésen további jelöltek javasolhatók, ha a taggyűlés többsége a jelölést elfogadja. A jelölteknek a jelölést szóban vagy előzetesen írásban el kell fogadnia.
E/ Az elnököt, elnökségi és bizottsági tagokat titkosan kell választani.
Az elnök megválasztásához a szavazók több, mint 50%-nak „igen" szavazata szükséges.
Az Elnökség további tagjait és a bizottsági tagokat a leadott „igen" szavazatok számának sorrendje szerint kell megválasztottnak tekinteni.
F/ Országos küldötté válnak - a szavazati arány sorrendjében - az elnök, az Elnökség és a Minősítő Bizottság tagjai.
5.2 A tagozat elnöke, Elnöksége (3.8.6)
(Ü) A tagozat 2010. május 13-ai taggyűlése dr. Szebényi Imrét a tagozat örökös tiszteletbeli elnökévé választotta.
(A) Az országos kamarán belül a tagozati elnök képviseli a szakmai tagozat véleményét, állásfoglalását és felel a tagozat működéséért, feladatainak végrehajtásáért. Az elnököt feladatainak végrehajtásában az Elnökség segíti.
(Sz) Az elnök vagy esetileg meghatalmazott helyettese a tagozat ügyeiben aláírási joggal rendelkezik.
(Ü) A/ Az Elnökség összetétele:
-         elnök
-         elnökhelyettesek: 2 fő
-         elnökségi tagok: 6 fő
-         Minősítő Bizottság vezetője
-         szakmai szakosztályok vezetői (továbbiakban: szakosztály)
-         területi szakcsoportok vezetői (továbbiakban: szakcsoport)
-         állandó bizottságok vezetői
-         delegált területi képviselők (tanácskozási joggal)
(Sz) B/ Az Elnökség feladata és hatásköre:
-         az elnököt a tagozat feladatainak végrehajtásában segíteni,
-         a taggyűlés előkészítése,
(Ü) Az elnök tartós akadályoztatása idejére, tagjai közül ügyvezető elnököt választ,
(Ü) A területi felelősök és jelölő bizottságok felkérése,
-         a tagozat ügyeiben, gazdálkodásában való kezdeményezés és döntés,
-         szakosztályok alakulásának előterjesztése a Választmány részére,
-         a tagozat szakterületébe tartozó állásfoglalások, vélemények kialakítása,
-         szakmai állásfoglalás és ügyrend kiadása a kamarai jogosultságokkal kapcsolatos szakmai véleményadásról, annak irányelveiről,
-         a tagozati ügyrend szükség szerinti módosításának kezdeményezése.
C/ Az Elnökségi ülést az elnök hívja össze. Össze kell hívni az elnökségi ülést, ha azt az Elnökség legalább 2 tagja kéri.
Legalább három havonta Elnökségi ülést kell tartani. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(Ü) Az Elnökség az ügyrendjét maga határozza meg.
Az Elnökség az első ülésén a saját tagjai közül választja meg a két elnökhelyettest.
A tagozat elnöke gondoskodik a tagozati önálló iratkezeléséről (iktatás, irattározás, stb. ).
5.3 A szakmai tagozat Minősítő Bizottsága (3.8.8)
(A) A Minősítő Bizottság feladata a 3.8.2 a) pontban meghatározott szakmai vélemények elkészítése, valamint a kamarai környezetvédelmi jogosítványokkal kapcsolatos vizsgáztatás és szakmai továbbképzés szervezése az Elnökség által meghatározott módon.
(Ü) A Minősítő Bizottság
A/ A Minősítő Bizottság létszáma a küldöttgyűlés által választott 17 fő, feladata szakmai vélemény kiadása, a szakmai tagozat szakterülete szerinti tervezői és szakértői jogosultságokkal kapcsolatos kérelmekre.
B/ A személyi, szakmai minősítést a jogosultságot megállapító területi kamara kéri, ennek részére kell elkészíteni és megküldeni a véleményt, a kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.
C/ A Minősítő Bizottság első ülésén a tagjai közül elnököt és két helyettest választ.
Az elnök vagy megbízottja felel az ügyek határidőre történő elintézéséért és írja alá a leveleket, állásfoglalásokat.
D/ A Minősítő Bizottság egyes személyekre vonatkozó ügyeit - véleményadás, vizsgáztatás, stb. - az elnök által kijelölt, legalább 3 tagból álló (közülük 1 megbízott felelőssel) albizottság végzi, a megbízott felelős aláírásával. A Minősítő Bizottság elnöke a területi kamara egyetértésével a területen felmerülő ügyekben illetékes albizottságot jelölhet ki.
E/ A Minősítő Bizottság a munkájába a szakterületről - tudományos egyesületből, szakintézetből, oktatási intézményből, stb. - szakértőket vonhat be.
F/ A minősítést végző bizottsági tagok és a minősített személy között összeférhetetlenség nem állhat fenn. Összeférhetetlenségnek minősül a kamaráról szóló törvény 21. §. (1) bek. Felsorolt eseteken túl közös szakmai vagy üzleti tevékenységben 1 éven belüli együttműködés folytatása, valamint bármely féllel való perben, haragban, vagy fölé- alárendeltségi viszonyban állás.
G/ A minősítés területi szakcsoportban vagy megyei kamarában is történhet, legalább három bíráló részvételével, akik közül legalább egy fő az Országos Elnökség vagy Minősítő Bizottság tagja, két fő pedig az Országos Minősítő Bizottság által akkreditált személy.
5.4 A tagozat szakosztálya (3.8.9)
(A)     A tagozat egyes rész szakterületekre országos illetőségű szakosztályt hoz létre a Választmány egyetértésével.
(Ü) A tagozat országos illetőségű szakosztályai
A/ A szakmai tagozat Elnöksége - a Választmány jóváhagyásával - létrehozhat olyan országos illetőségű szakosztály(oka)t, amely(ek) a tagozathoz tartozó szakterületek meghatározott részének tagozati ügyeit látják el (például: a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata Hulladékgazdálkodási Szakosztálya). A szakosztály taglétszáma legalább 50 fő.
B/ A szakosztály jogai és kötelezettségei a hozzá tartozó szakterületeken megegyeznek a tagozat jogaival és kötelezettségeivel, kivéve a minősítési feladatokat.
C/ A szakosztály taggyűlése többségi szavazattal dönt a szakosztály postai címéről, az Elnökség létszámáról és mandátumának időtartamáról (ami legfeljebb 4 év lehet), titkosan választja meg az elnököt és az Elnökség tagjait. Az elnök felelős a szakosztály működéséért, írja alá a kiadványokat. Az elnököt az Elnökség meghatalmazott tagja helyettesítheti.
D/ A szakosztály az iratait önállóan iktatja, irattározza.
E/ A szakosztály taggyűlését össze kell hívni, ha azt legalább 10 tag, vagy a szakosztály Elnökségének legalább 3 tagja, vagy a tagozat Elnöksége kéri.
F/ Legalább 2 évenként taggyűlést kell tartani. A taggyűlésre a szakmai tagozat elnökét (akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettesét) tanácskozási joggal meg kell hívni.
A szakosztály elnökségi ülésének jegyzőkönyvét meg kell küldeni a szakmai tagozatnak.
G/ A szakosztály megszüntetését a szakosztály vagy a szakmai tagozat Elnöksége kezdeményezheti, amely a Választmány jóváhagyásával válik hatályossá.
5.5 A szakmai tagozat területi illetékességű szakcsoportjai
(Ü) A szakmai tagozat - az illetékes területi kamara Elnökségének egyetértésével - létrehozhat területi illetékességű szakcsoportot. A szakcsoport létszáma legalább 20 fő.
6.    A SZAKMAI MINŐSÍTÉS
6.1. A szakmai minősítés ügyrendje
(Ü) A tagozat érdekeltségébe tartozó szakterületeken (3.3 pont) a jogosultságok jogszabályokban meghatározott feltételeinek elbírálása, követelményrendszerére, eljárási rendjére, szakmai véleményadásra vonatkozóan a tagozat Elnöksége minősítési ügyrendet készít. A minősítési ügyrendet az MMK Választmánya hagyja jóvá.
6.2 A szakmai minősítés követelményrendszere
(Ü) A minősítési ügyrendben kell meghatározni:
-         a felsőfokú végzettség szakirányúságára,
-         a gyakorlati idő alatt végzett tevékenység szakmai jellegére,
-         ahol a vizsgáztatás elő van írva, ott a vizsga anyagára vonatkozó részletes követelményeket és a követelmények kielégítésének igazolási módját.
A követelmények nyilvánosak.
6.3 A szakmai minősítés eljárásrendje
(Ü) A minősítési ügyrendben kell meghatározni, hogy:
a jogosultsági ügyek mely esetei bírálhatók el tagozati vélemény nélkül és mely esetekben kell a területi kamarának a szakmai tagozattól személyre vonatkozó szakmai véleményt kérni, valamint
a felsőfokú végzettség szakirányúságának, illetve a gyakorlati idő alatt végzett tevékenység szakmai jellegének teljesülésére vonatkozó vizsgálat mikor folytatható le kizárólag iratok vizsgálata alapján, illetve az iratanyag vizsgálata és személyes meghallgatás alapján.
6.4 A szakmai minősítést alátámasztó vélemény
(Ü) A területi kamara kérésére adott tagozati vélemény lehet:
-         kért jogosultság megadását ajánló,
-         a kért jogosultság szűkített körben való megadását ajánló, a szakterületek pontos felsorolásával,
-         a kért jogosultság megadásának elhalasztását ajánló (részletesen megjelölve a megszerzendő többletgyakorlatot, hiánypótlást, pótvizsgát, amelynek alapján a kérés teljesítése támogathatóvá válik).
-         a jogosultság megadását ellenző javaslat, részletes indoklással.
7.    A TAGOZAT ÁTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK
(Ü) 7.1. A Magyar Mérnöki Kamara a környezetvédelem szakterületén hosszú időn keresztül folyamatosan kiváló szakmai tevékenységet kifejtő, illetve a kiemelkedő eredményt elérő tagjai részére „ A Környezet Védelméért" kitüntetést adományozza a tagozat Elnöksége által meghatározott szabályzat rendelkezései szerint.
7.2. „A Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért" kitüntetés a műszaki felsőoktatásban kiváló tevékenységet kifejtő oktatók számára adományozható a tagozat Elnöksége által meghatározott szabályok szerint.
7.3. A „Környezetvédelmi Diploma Oklevél" a környezetvédelmi szempontból kiemelkedő diplomamunkák, szakdolgozatok készítői részére adományozható, a tagozat Elnöksége által meghatározott szabályok szerint.
8.    A TAGOZAT MŰKÖDÉSE (3.8.7)
(A) A tagozat a kamarai törvény, az országos kamara Alapszabálya és az OSzMSz keretei között elkészített és a Választmány által jóváhagyott ügyrend szerint működik
9.    A TAGOZATI TAGSÁG (3.8.10)
(A) Minden kamarai tag jogosult több szakmai tagozati tagságra és ott országos küldöttet választani.
(Sz) A/ Minden kamarai tag jogosult - akár több - tagozati, azon belül akárhány szakosztályi tagságra, ott választójogának gyakorlására,  a tagozati  szolgáltatások igénybevételére.
B/ A kamarai tagjelöltek - kérésükre - a tagozat tanácskozási joggal rendelkező tagjelöltjei lehetnek. A tagozati szolgáltatások őket is megilletik.
C/ A tagozatba való tagfelvételt a kamarai tagfelvételi lapon, vagy a tagozathoz címzett levélben kell kérni. A szakosztály(ok)ba való felvételt a tagozathoz címzett levélben kell kérni. A tagfelvételről és a szakcsoportba való sorolásról a kérelmezőt egy hónapon belül értesíteni kell.
D/ A tagozat tagjai, tagjelöltjei jogosultak hivatalos irataikban tagságuk tényét feltüntetni.
E/ A tagozati tagság szünetel, illetve megszűnik
-         a tag kérésére,
-         erre vonatkozó fegyelmi határozat szerint,
-         a kamarai tagsági viszonyhoz igazodóan.
F/ A szakmai tagozat tagnyilvántartását az országos Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásának keretében, a számítógépből behívható részhalmazként kell vezetni.
10.        A SZAKMAI TAGOZAT TÁMOGATÓJA (7.1)
(Ü) Az a kamarai tagsággal nem rendelkező személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, stb., aki a kamara céljaival egyetért és a tagozatot anyagilag is támogatni kívánja, tevékenysége kapcsolódik a tagozat illetékességébe tartozó mérnöki tevékenységhez és támogatási szándéka nem ütközik etikai szabályokba, kérelmére4 a tagozat „támogatója" lehet. Felvételéről a tagozat Elnöksége dönt.
A támogató használhatja „A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata támogatója" címet.
11.        A TAGOZAT GAZDÁLKODÁSA (5.4)
(Ü) A/ A tagozat az országos Magyar Mérnöki Kamara gazdálkodásának keretén belül - nem önállóan - gazdálkodik.
B/ A támogatás címén befolyt összegeket a támogatott tagozat elkülönített rendelkezési számláján kell elkönyvelni.
C/ A kamara által a tagozat részére - a felhasználási területek esetleges meghatározásával - elkülönített rendelkezési számlán lévő összegnek a tagozat érdekében történő felhasználásáról - a kamara könyvelésébe beépítendő bizonylatolás mellett - a tagozat Elnöksége dönt. Az elkülönített rendelkezési számláról történő utalványozás joga és felelőssége a tagozat elnökét vagy meghatalmazott helyettesét illeti meg.
Melléklet: A Magyar Mérnöki Kamara „A Környezet Védelméért" kitüntetés szabályzata.
Módosításokkal jóváhagyva a tagozat 2010. május 13-án tartott taggyűlésén.
 
dr. Kozma Huba Istvánné
jegyzőkönyv vezető
Ringhoffer Istvánné
levezető elnök
dr. Beregi László
hitelesítő