Keresés

Az MMK Környezetvédelmi Tagozat Díjátadó Ünnepsége

1.kep 1.kep
1.kep 1.kep
1.kep 1.kep


A képen: Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei MK elnöke, V. Németh Zsolt államtitkár, Barsiné Pataky Etelka, a MMK elnöke és Parragh Dénes tagozati elnök.
2016. január 20-án, a Tagozat díjátadó ünnepségén a „Környezet Védelméért” kitüntetést Dr. Germán Endre okleveles fizikus, Kovács Károly vízépítő mérnök és Puzder Tamás okleveles geológus kapta. „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” oklevelet Bodáné Dr. Kendrovics Rita, Dr. Dombi András, Faragóné Pöppl Zsuzsanna, Dr. Hornyák Margit, Dr. Jobbágy Andrea kapott. „Környezetmérnöki Diplomadíj” kiemelt díjazásban részesültek: Fekete György (SZIE, Témavezetői: Gulyás Miklós, Dr. Philip Longhurst és Dr. Ying Jiang), Pinjung Zsolt (ME, Témavezető: Dr. Kovács Balázs) és Ullmann Orsolya (BMGE, Témavezetők: Dr. Molnár Mónika és Fekete-Kertész Ildikó.)

A „Környezet Védelméért” kitüntetést az MMK Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége 2003-ban alapította. A Frigyer Barbara iparművésznő által készített kisplasztikát azok a kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el. Az Elnökség döntése alapján 2015-ben három kollégánk kapta meg a kitüntetést:

 

Dr. Germán Endre okleveles fizikus. 1976-ig az MTA Izotóp Intézetében dolgozott a személyi sugárvédelem területén. Doktori disszertációját az urán maghasadás tömegeloszlásának témaköréből írta. 2006 végéig a Paksi Atomerőmű Sugárvédelmi Osztálya Környezetellenőrző Laboratóriumának vezetője volt. Szakmai irányításával a hazai és a nemzetközi sugárvédelmi szakmában is elismert ellenőrző tevékenységet végzett. Jelentősen hozzájárult a csernobili atomerőmű balesete következtében kialakult hazai radioaktív szennyezettség és sugárzási szint feltérképezéséhez, valamint a 2003. évi üzemzavar környezeti hatásának felméréséhez. Munkássága alatt laboratóriuma megkapta az akkreditált vizsgálólaboratórium címet. Vizsgálati eredményeiről számos hazai és nemzetközi konferencián számoltak be, illetve jelentettek meg közleményeket, cikkeket. Részt vállalt az erőmű környezetellenőrző távmérő és mintavevő hálózatának rekonstrukciójában. Több miniszteri, iparági és szakmai kitüntetés birtokosa. A Tolna Megyei Mérnöki Kamarának alapító tagja, jelenleg nyugdíjasként részt vesz az Atomenergetikai Múzeum tárgyainak gyarapításában, dokumentációinak elkészítésében.

 

Kovács Károly vízépítő mérnök és gazdasági mérnök a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség és a magyar Vízipari Klaszter, valamint az Európai Vízügyi Szövetség elnöke és az ASEM Water alelnöke a hazai vízi-közmű ellátás és környezetvédelem, valamint ezek ipari hátterének szakmai, módszertani fejlesztésében, szervezésében, és e terület hazai és nemzetközi képviseletében végez kiemelkedő tevékenységet. Nevéhez fűződik számos környezetvédelmi technológiai fejlesztés és szabadalom. Több mint 100 települési és ipari szennyvíztisztító telep, több ezer km-nyi közcsatorna, vízellátó rendszer tervezésében, korszerűsítésében, építésében, üzemeltetésében, állapotfelmérésében és vagyonértékelésében, valamint szennyvízkezelő technológiákat szolgáló termékek, berendezések fejlesztésében játszott irányító szerepet itthon és határainkon túl is. Nevéhez fűződik a Fajlagos Beruházási Költségkalkulációs, valamint a közép-kelet európai Dinamikus Költségelemzési útmutatók kidolgozása. Célkitűzése a vízi környezet, ezen belül a klíma, a társadalom és a gazdaság változásaiból adódó kihívásoknak megfelelő települési vízgazdálkodás tudományos és szakmapolitikai hátterének erősítése. A Magyar Mérnöki Kamara tagja és szakértője.

 

Puzder Tamás okleveles geológus a Magyar Állami Földtani Intézetben kezdte pályáját. Az Intézetben megkezdett építésföldtani, mérnökgeológiai feladatai előre vetítették a ma környezetvédelem témakörében tárgyalt földtani közeg-, vízminőség-védelem és hulladékgazdálkodás témaköréhez való vonzódását és jelentős mérnöki tevékenységét. A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat Mérnökgeológiai Irodájának munkatársaként részt vett a környezetföldtani kutatásokban, hazai nyersanyagok és meddők felmérésében, hasznosíthatóságuk kutatásában, kataszterezésében. Itt ismerkedett meg a szovjet csapatok okozta környezeti károk felmérésével. Ebben az időszakban lett tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, valamint felvették az Európai Geológiai Szövetség tagjai közé. A Környezetgazdálkodási Intézet Környezetfejlesztési, technológiai és Mérnökgeológiai Intézetében szennyezett területek kármentesítési programjainak előkészítésében, ivóvízbázisok szennyeződés-érzékenységének vizsgálatában, környezetföldtani kutatásokban, tervezésekben, kivitelezésekben (pl. hatástanulmányok készítésében, kommunális és veszélyes hulladékok elhelyezésének tervezésében, állapotrögzítésben, szennyeződés-terjedés modellezésében, veszélyezettség felmérésben, kárelhárítás tervezésében) vett részt. Mindezt irodalmi tevékenységével is alátámasztotta. Az utóbbi években a GEOSOL Kft ügyvezető igazgatójaként nem csak irányítási feladatokat lát el, hanem továbbra is meghatározó tevékenységet folytat a környezetvédelem szakmai területein.

 

A „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” oklevelet 2004-ben alapította a Tagozat Elnöksége. A kitüntetést a környezetvédelmi műszaki felsőoktatásban, szakmérnök képzésben országos szinten mutatott kimagasló teljesítményért lehet megkapni. A felsőoktatásban résztvevő intézmények vezetői által beküldött javaslatok alapján az MMK Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége a következő öt oktatónak ítélte oda a kitüntetést:

 

Bodáné Dr. Kendrovics Rita szakmai tevékenysége nagyon szerteágazó. Az Óbudai Egyetem tanáraként kimagasló szervező tevékenységet folytat a környezetvédelemmel kapcsolatos oktatás-fejlesztés területén, mind oktatás-pedagógiai, mind szakmai területen. Oktatja a vízminőség-védelem, környezetvédelmi műveletek és technikák, a szennyvíztisztítás és hulladékgazdálkodás tárgyakat magyarul és angol nyelven egyaránt. Számos konferencián tartott előadást, cikkei jelentek meg hazai szaklapokban, tankönyveket, szakmai segédanyagokat írt az oktatás elősegítésére. Jelentős érdemei közé sorolható a Települési Szennyvíz-gazdálkodási Szakmérnöki szak tantervének kidolgozásában, szervezésében való munkája. Számos szakmai társadalmi tevékenysége is figyelemre méltó.

 

Dr. Dombi András 15 éve végez egyetemi tanári szintű munkát a Szegedi Tudományegyetemen. Előadásait több ezren, köztük környezetmérnök hallgatók is hallgatták a környezeti analitika, környezetkémia, az ózon kémiája és más témakörökben. Az általa oktatott tantárgyakból több jegyzet és oktatói segédlet, valamint monográfia készült. A Szegedi Tudományegyetemen a műszaki képzés beindítása és fejlesztése terén meghatározó szerepet töltött be, a környezetmérnök BSc és MSc szak felelőse volt. Az általa szervezett kutatóműhely egyértelműen iskolateremtő tevékenységnek minősül. Nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységének fokmérője, hogy nemzetközileg is magasan jegyzett folyóiratokban igen sok dolgozatot lektorál, az Ózon Science and Engineering folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

 

Faragóné Pöppl Zsuzsanna az Eötvös József Főiskola ill. jogelődjeinek oktatója, nyugdíjba vonulásáig a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet munkatársa volt. Oktatói tevékenysége során a mérnöki alaptárgyak, környezetvédelmi műszaki műveletek oktatásában, labor- és terepgyakorlatok irányításában és konzulensi feladatok ellátásában vesz részt. Publikációs tevékenysége is kimagasló. Alapító tagja a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet Tehetségműhelyének, melynek egyik feladata a tehetséges középiskolások természettudományos érdeklődésének fejlesztése, bevonása a főiskolai tudományos életbe. Részt vesz a K+F kutatásokban, szakmai kapcsolatot teremtett a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatóival és hallgatóival, a vízi-környezet K+F stratégia szakterületi közreműködőjeként, a képzés-fejlesztési testület tagjaként és a gyakorlati képzések ágazati koordinátoraként lát el feladatokat.

 

Dr. Hornyák Margit a Nyugat Magyarországi Egyetem, jelenleg a Széchenyi István Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági és Élelmiszer-tudományi Karának oktatója. Környezetgazdálkodási agrármérnökök számára alap- és mesterszakon végez magas színvonalú oktató és kutatómunkát. Kiváló szakmai felkészültsége, több évtizedes államigazgatási és közigazgatási gyakorlata biztosítja, hogy hallgatói naprakész ismereteket kapjanak, és nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a hallgatók az elméleti felkészültség mellett a gyakorlatban is elmélyült ismeretekre tegyenek szert. Folyamatosan figyeli a hazai és nemzetközi tudományos életben elért eredményeket és azt munkájában is alkalmazza. Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi konferenciákon szervezőként, előadóként. A Zöld Ipar Magazin havonta megjelenő folyóirat szakmai lektora. Az EU csatlakozás egyik szakmai előkészítőjeként tapasztalatai a hulladékgazdálkodás területén jól hasznosulnak a hallgatók reális környezetpolitikai és stratégiai felkészítésében.

 

Dr. Jobbágy Andrea a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója az eleveniszapos szennyvíztisztítás területén fejlesztett ki új technológiákat, és a szennyvíztisztítási folyamat centrikus biotechnológiai szemléletével egy új iskolát teremtett. A BME műszaki oktatásában új tárgyakat vezetett be, így a környezetvédelmi biotechnológia, és az alkalmazott biodegradáció c. tantárgyakat. Új felnőtt továbbképzési tárgyat állított össze Korszerű szennyvíztisztítási biotechnológiák címmel. Új laboratóriumi gyakorlatokat alakított ki a bioreaktor tagolás hatásának szemléltetésére. Széleskörű nemzetközi kapcsolataiba hallgatóit és doktoránsait is bevonta. Dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban a Clemsoni Egyetemen és a Sandoz cég baseli Technológiai Fejlesztő Központjában. Hallgatói gyakorlatokon vettek részt svájci ipari és kommunális szennyvíztisztító telepeken, az USA-ban Clemsonban, továbbá nemzetközi konferenciákon ill. kétoldalú: cseh, osztrák, görög, koreai, ausztrál és szingapuri együttműködésekben.

 

Az okleveleket Szalai Katalin grafikusművész készítette.

 

A „Környezetmérnöki Diplomadíj” odaítéléséről az egyetemek által beküldött diploma-pályázatok értékelése után az MMK Környezetvédelmi Tagozatán beül működő Bizottság tett javaslatot. A Bizottság döntése alapján 2015-ben három díjat adtunk ki:

 

Kiemelt díjazásban részesültek:

 

Fekete György a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának volt hallgatója „Biogáz áramoltatás hatása alga biomassza növekedésére” c. diplomamunkájával. Témavezetői: Gulyás Miklós, Dr. Philip Longhurst és Dr. Ying Jiang

 

Pinjung Zsolt a Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetének volt hallgatója „Az újszegedi geotermikus kaszkádrendszer tervezési és létesítési tapasztalatai, a termelő és visszasajtoló kutak egymásra hatásának hidrodinamikai modellezése” című diplomamunkájával. Témavezető: Dr. Kovács Balázs.

 

Ullmann Orsolya a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának volt hallgatója „Felszíni vizekben megjelenő mikro-szennyezőanyagok fiziológiai hatásának vizsgálata tetrahymena pyriformis állati egysejtű és Daphnia magna ágascsápú rák modellorganizmuson” c. diplomamunkájával. Témavezetők: Dr. Molnár Mónika és Fekete-Kertész Ildikó.

 

Gratulálunk minden kitüntetettnek!

 

Az ünnepség második felében érdekes előadásokat hallottunk három kitüntetett kollégától.

Dr. Germán Endre: A Paksi Atomerőmű környezetének sugárvédelmi ellenőrzése,

Dr. Hornyák Margit: Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása

Puzder Tamás: Alternatív tüzelőanyagok és energetikai hasznosításuk; erőművi együttégetés

címmel tartott előadást

 
Dr. Fekete Jenő György

Budapest, 2016. január 20.