Keresés

2014. évi jogszabályok

 2014. jan. 1. és dec. 31. között az alábbi környezetvédelmi tárgyú – vagy azzal szorosan összefüggő – jogszabályok jelentek meg:

Az egyes (illetve a módosított eredeti) jogszabályok letölthetők a Magyar Közlöny weblapjáról!

 Összeállította:   Tiderenczl József

  

Magyar Közlöny száma                     Jogszabály száma és címe     Oldal

6.

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

523

20.

2014. évi IX. törvény

A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről

2258

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

2289

26.

41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2766

42/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek vízügyi tárgyú módosításáról

2771

 

33.

 

57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

3304

 

34.

 

62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

3362

1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről

3444

1122/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról

3445

 

35.

 

20/2014. (III. 7.) BM rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

3448

 

36.

 

18/2014. (III. 10.) VM rendelet

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról

3527

43.

 

100/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

4439

44.

 

26/2014. (III. 25.) VM rendelet

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

4474

50.

 

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

 

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

4748

31/2014. (IV. 3.) VM rendelet

Egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

4783

 

 

 

 

51.

 

38/2014. (IV. 4.) VM rendelet

A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

4891

52.

121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

4921

 

60.

 

36/2014. (IV. 29.) BM rendelet

A vízkészlet-járulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

5804

24/2014. (IV. 29.) NFM rendelet

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról

8735

61.

 

139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

Egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

8820

 

88.

 

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

10700

156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

10778

 

98.

 

173/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

11360

108.

 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

11875

113.

 

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

12168

 

118.

 

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet

Egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

12869

 

120.

 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

13165

 

122.

 

231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

13325

128.

 

234/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

13502

130.

 

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet

A vízrajzi feladatok ellátásáról

13613

133.

 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

13700

 

140.

 

48/2014. (X. 13.) BM rendelet

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról

14142

 

155.

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

15245

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

15261

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

Egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

15261

45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

15265

 

158.

 

286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

15479

1660/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti ötödik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

15494

1665/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő 2000 fő alatti kistelepülések vizsgálatáról

15499

1669/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

15502

 

160.

 

28/2014. (XI. 25.) FM rendelet

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

16006

 

161.

 

292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

16192

 

163.

 

52/2014. (XI. 28.) BM rendelet

A vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

17509

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

17519

 

166.

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

17711

 

172.

 

2014. évi LXXXVII. törvény

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

24069

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

24073

310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

24086

 

174.

 

53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

24375

178.

 

67/2014. (XII. 17.) BM rendelet

Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

24573

38/2014. (XII. 17.) FM rendelet

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

24623

 

180.

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

24783

181.

 

1803/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Bizonyos veszélyes hulladékkal összefüggésben felmerült közegészségügyi kérdések megoldására irányuló feladatokról

25005

1804/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A vízügyi igazgatási szervek 2014. október 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatainak finanszírozásáról

25005

 

182.

 

344/2014. (XII. 22.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

25225

72/2014. (XII. 22.) BM rendelet

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

25226

73/2014. (XII. 22.) BM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

25243

 

183.

 

2014. évi XCVIII. törvény

Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról

25330

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet

A folyók mértékadó árvízszintjeiről

25344

40/2014. (XII. 23.) FM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

25403

 

185.

 

357/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

25852

1836/2014. (XII. 29.) Korm. határozat

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos egyes feladatok meghatározásáról

26021

 

 

187.

 

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A hulladékká vált gépjárművekről

26351

370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

26363

 

189.

 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

26745

386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

26750

387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

26755

 

190.

 

397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

26940

Ennek a közlönynek a tartalma ez az egy rendelet és a közlöny ára 39.950.- Ft!!!