Keresés

2015. évi jogszabályok

Tisztelt Kamarai Tagok

2015. jan. 1. és december 31. között az alábbi környezetvédelmi tárgyú - vagy azzal szorosan összefüggõ - jogszabályok jelentek meg:

Az egyes (illetve a módosított eredeti) jogszabályok letölthetõk a http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=0200&pageindex=0210 weblapról!

Összeállította: Tiderenczl József

Magyar Közlöny száma

Jogszabály száma és címe

Oldal

3.

1/2015. (I. 16.) NFM rendelet

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

122

5.

1/2015. (I. 22.) IM rendeletA szellemitulajdon-védelmi képesítésekrõl206

13.

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl

700

29.

2015. évi VII. törvényA Paksi Atomerõmû kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2342

33.

55/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
275

43.

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl


3903

44.

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekrõl és szakértõi díjakról

4330

45.

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

4420

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

4427

15/2015. (III. 31.) FM rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelõségeknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokba történõ integrációjával összefüggõ egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

4443

47.

2015. évi XXXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

4586

48.

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal miniszter részére történõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintõ adatszolgáltatás rendjérõl

4738

17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal miniszter részére történõ víziközmû-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjérõl

4739

54.

101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének végrehajtását szabályozó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

5030

58.

2015. évi XLIX. törvény

Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról

5435

61.

21/2015. (V. 4.) OGY határozat

A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

5699

66.

118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

5982

70.

2015. évi LVII. törvény

Az energiahatékonyságról

6360

71.

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

6399

75.

136/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeirõl szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

6693

79.

30/2015. (VI. 9.) NFM rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

7207

80.


147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

Egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

7352

83.

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat

A 2015-2020 közötti idõszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

7689

91.

33/2015. (VI. 25.) FM rendelet

A levegõterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegõterheltségi szint határértékeirõl és a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

9384

95.

36/2015. (VI. 30.) FM rendelet

Egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

16647

97.

41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet

Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzõ természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól

17170

98.

174/2015. (VII. 6.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirõl szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

17208

100.

2015. évi CXV. törvény

A világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

17426

102.

2015. évi CXXIV. törvény

A nemzeti akkreditálásról

17515

108.

208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

A Paksi Atomerõmû kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

18050

115.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

18605

125.

248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

Egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

19262

127.

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

19559

264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggõ feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelölésérõl szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekrõl és szakértõi díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról19563

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet

Az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

19584

146.

292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet

A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

20265

161.

313/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

21045

162.

1784/2015. (X. 30.) Korm. határozat

Az új gyorsforgalmi útkategória, a "gyorsút" bevezetésérõl és alkalmazásának lehetõségeirõl

21126

172.

2015. évi CLXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

21621

182.

2015. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról

22886

187.

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

23154

367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

23158

192.

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

23541

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékrõl és Tájékoztató Jegyzékrõl, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

23547

389/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

23575

194.

2015. évi CX

CIV. törvény

Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetésérõl

25594

392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

Egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetésérõl

25618

200.

88/2015. (XII. 21.) FM rendelet

A hulladékjegyzékrõl szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról

26550

201.

2015. évi CCXXI. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

26659

202.

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

27060

425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet

A Nemzeti Akkreditáló Testület megszûnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

27065

427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

27073

91/2015. (XII. 23.) FM rendelet

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenõrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

27084

1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

Az Akkreditálási Tanácsról

27093

203.

93/2015. (XII. 23.) FM rendelet

Egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról

27121

1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

A központi hivatalok és a költségvetési szerv formában mûködõ központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról

27176

205.

2015. évi CCXXX. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

27383

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

27456

206.

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

27703

73/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzõ természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról

27864

209.

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az ionizáló sugárzás elleni védelemrõl és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenõrzési rendszerrõl

28053

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az ionizáló sugárzás elleni védelemrõl és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenõrzési rendszerrõl szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

28109

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

A lakosság természetes és mesterséges eredetû sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenõrzési rendjérõl és a kötelezõen mérendõ mennyiségek körérõl

28113

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekrõl és intézkedésekrõl, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követõ intézkedésekrõl

28125

491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi hatósági feladatkörével összefüggésben az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

28129

210.

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról

28332